eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” już dwukrotnie ogłaszała nabory wniosków na realizację przedsięwzięć związanych z współpracą gospodarczą na rzecz rozwoju rynków zbytu i promocji produktów, uzyskiwaniem certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości, rozwojem usług opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci i innymi, które zostały oznaczone kolorem czerwonym w LSR zał. nr 3 Plan działania >>>

Czytaj dalej

Projekt grantowy: „Nasze pomysły- wspólne działania”

Lokalna Grupa Działania ,,Północne Mazowsze’’ informuje, że w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych realizuje operację "Nasze pomysły- wspólne działania".

Czytaj dalej

Ulga na start dla przedsiębiorców

Lokalna Grupa Działania ,,Północne Mazowsze’’ informuje, że beneficjenci podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 w zakresie operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, mają możliwość skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) od 30 kwietnia 2018 r. Zgodnie artykułem przedsiębiorca nie będący osobą fizyczną, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Czytaj dalej

Majowe szkolenia i testy online na epik24.pl

W dniach 17 – 31 maja br.  odbędzie się sesja testów, obejmująca wszystkie dotychczasowe kursy tematyczne: Cele i zasady wdrażania LSR 2016 – 2022; Tworzenie i realizacja projektów w ramach LSR; Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy; Społeczność i przedsiębiorczość; Środowisko i klimat.

Czytaj dalej

Wyniki naborów wniosków nr 1/2018, 2/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018

Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" ogłasza wyniki naborów wniosków numer 1/2018, 2/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, które trwały od 5 lutego 2018r. do 5 marca 2018r. w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Wyniki naboru 1/2018 >>>
Wyniki naboru 2/2018 >>>
Wyniki naboru 4/2018 >>>
Wyniki naboru 5/2018 >>>
Wyniki naboru 6/2018 >>>
Protokóły z posiedzeń Rady >>>

wzór protestu (doc) >>>