Wyniki naboru 8/2020

Opublikowano 14 kwietnia 2020r.

Wyniki oceny operacji dokonanej na posiedzeniu Rady LGD „Północne Mazowsze”
w dniu 01.04.2020r.

Przedsięwzięcie: TWORZENIE KLUBÓW SAMOPOMOCY, GRUP SAMOKSZTAŁCENIOWYCH, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH I WSPARCIA WZAJEMNEGO

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji