RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” z siedzibą: Zielona 24, 06-408 Krasne, adres e-mail: biuro@polnocnemazowsze.pl,
tel. 23 671 12 02.

2.    Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 1 RODO i w celu ochrony Pani/Pana podstawowych praw i wolności, w szczególności Pani/Pana prawa do ochrony danych osobowych.

3.    Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Lokalnej Grupie Działania „Północne Mazowsze”: Pan Bartosz Jakóbiak, b.jakobiak@polnocnemazowsze.pl, Zielona 24, 06-408 Krasne.

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości wynoszący 5 lat od wypłaty płatności ostatecznej w ramach działania 19.4 Wsparcie na koszty bieżące i aktywizację.

5.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

7.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym dla ich przetwarzania. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości udziału w działaniach realizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze”.

8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji