Prace nad przygotowaniem LSR

Zatwierdzenie LSR

Po przeprowadzeniu wszystkich prac związanych z opracowaniem strategii, spotkaniach, konsultacjach, rozmowach z interesariuszami LSR zakończyliśmy proces przygotowania jednolitej treści dokumentu.
W dniu 2 czerwca 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Północne Mazowsze” w trakcie którego została uchwalona Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027.
Dziękujemy Członkom LGD „Północne Mazowsze” za udział w Zebraniu oraz wszystkim mieszkańcom, organizacjom, instytucjom, ekspertom z obszaru działania naszej LGD za zaangażowanie w przygotowanie nowej strategii.

Zarząd i Biuro
LGD „Północne Mazowsze”

Ankieta konsultacyjna

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, parafii i jednostek sektora finansów publicznych do wypełnienia anonimowej ankiety konsultacyjnej mającej na celu zbadanie potrzeb, problemów oraz kierunków rozwoju na potrzeby budowanej lokalnej strategii rozwoju dla obszaru LGD „Północne Mazowsze”.

Ankieta on-line >>>>>>>

Ankieta do pobrania >>>>>>

Wypełnione ankiety w wersji papierowej można złożyć w punkcie konsultacyjnym w biurze LGD oraz „mobilnych” punktach konsultacyjnych

Punkty konsultacyjne dot. budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Stacjonarny punkt konsultacyjne

Uprzejmie zapraszamy do biura LGD „Północne Mazowsze”, Zielona 24, 06-408 Krasne (budynek OSP), do punktu konsultacyjnego, w którym będziemy udzielać informacji odnośnie planowanych działań w ramach opracowania LSR i aktualnych informacji dotyczących nowego okresu programowania w zakresie inicjatywy LEADER.

Zapraszamy w od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura: 8:00-16:00.
Tel. 236711202

„Mobilne” punkty konsultacyjne

Dodatkowo w najbliższym czasie uruchomimy „mobilne” punkty konsultacyjne w każdej gminie z obszaru LGD, w których będzie można otrzymać i oddać ankietę konsultacyjną, fiszkę projektową oraz otrzymać pomoc w zakresie ich wypełnienia. W punktach będzie można otrzymać informacje o programie.

Karta pomysłu – fiszka projektowa

W celu bardziej szczegółowego przeanalizowania potrzeb społeczności lokalnej opracowaliśmy fiszkę projektową określającą Państwa propozycje/pomysły projektów, które mogłyby być realizowane w ramach wdrażania LSR na lata 2023-2027.

Mamy nadzieję, że będąc aktywnymi mieszkańcami / przedstawicielami organizacji pozarządowych / lokalnych środowisk gospodarczych / instytucji publicznych / środowisk edukacyjnych / środowisk kulturalnych lub innych, podzielicie się Państwo swoimi propozycjami, na których bardzo nam zależy. Na ich podstawie wyciągniemy wnioski na nową perspektywę 2023-2027.

Fiszka do pobrania>>>>

Wypełnione fiszki w wersji papierowej można złożyć w punkcie konsultacyjnym w biurze LGD oraz „mobilnych” punktach konsultacyjnych

Konsultacje społeczne dotyczące opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 – diagnoza obszaru LGD

W ramach prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 roku przeprowadziliśmy 17 spotkań konsultacyjnych warsztatów, po jednym w każdej gminie. W trakcie każdego spotkania mieliśmy okazję spotkać się z przedstawicielami mieszkańców, instytucji publicznych, organizacji i firm działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze”. W trakcie spotkań rozmawialiśmy o potrzebach, problemach oraz mocnych stronach poszczególnych gmin, zgłaszano propozycje kierunków rozwoju.  Spotkania odbyły się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem (26.09. – 21.10.2022r.)  i dzięki nim mamy materiał wyjściowy konieczny do opracowania LSR. Przed nami kolejne działania.

Zdjęcia ze spotkań

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji