Ogłoszenie o naborze 1/2017/G

Opublikowano 12 maja 2017

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów numer 1/2017/G

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie:

  • Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Łączny limit dostępnych środków: wartość projektu grantowego – 80.000,00 zł (wartość jednego grantu wynosi 5.000,00 zł).

Termin składania wniosków: od 29 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. do godz. 1600.

Miejsce składania wniosków: biuro LGD, Zielona 24, 06-408 Krasne.

Tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (na nośniku CD) należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 800–1600.

Forma wsparcia: wsparcie przyznawane jest w formie dotacji/refundacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Lokalną Grupą Działania „Północne Mazowsze” a Grantobiorcą.

Wnioskodawca: o wsparcie mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w par. 3 i 4. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zm. dn. 25.08.2016 r., z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub deklarujących jej podjęcie.

Warunki udzielenia wsparcia:

  • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Północne Mazowsze”, tzn. musi przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego, realizować przynajmniej jedno przedsięwzięcie i zmieścić się w limicie dostępnych środków w ramach naboru, po ocenie punktowej według lokalnych kryteriów oceny operacji;
  • uzyskanie minimum 12 punktów otrzymanych w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji;
  • limit na jednego grantobiorcę wynosi maksymalnie 100.000,00 zł;
  • suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach projektu grantowego nie przekroczy 20% kwoty środków przeznaczonych na ten projekt (w przypadku przekroczenia w/w kwoty pomoc dla wszystkich JST nie zostanie przyznana);
  • Ramy czasowe realizowanego grantu mieszczą się w terminie od 01.12.2017r. do 31.12.2018r. (jeden grant realizowany będzie w terminie od 1 do 6 miesięcy).

W ramach w/w zakresu operacji informujemy o możliwości składania wniosków na wymienione rodzaje zadań/przedsięwzięć:

1.edukacja i doradztwo, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, w tym adaptacji do zmian klimatu

(Limit dostępnych środków – 5.000,00 zł)

 

Zakres tematyczny zadania: przeprowadzenie szkolenia/kursu z zakresu edukacji i doradztwa, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu dla grupy minimum 10 osób, potwierdzone uzyskaniem przez uczestników stosownego dokumentu.

Grupy docelowe: mieszkańcy, członkowie organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy z obszaru LGD.

Wkład własny: w przypadku jednostki sektora finansów publicznych – 36,37%, w przypadku pozostałych podmiotów – 0% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji w postaci finansowej.

Wartość dofinansowania: 5.000,00 zł

 

 

2.przedsięwzięcia w zakresie animacji i organizacji czasu wolnego

(Limit dostępnych środków – 35.000,00 zł)

 

Zakres tematyczny zadania: zwiększenie aktywności i zintegrowania dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych w grupie minimum 20 osób.

Grupy docelowe: mieszkańcy, dzieci, młodzież, osoby starsze, niepełnosprawni z obszaru LGD.

Wkład własny: w przypadku jednostki sektora finansów publicznych – 36,37%, w przypadku pozostałych podmiotów – 0% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji w postaci finansowej.

Wartość dofinansowania: 5.000,00 zł

 

3.przedsięwzięcia na rzecz aktywnej integracji

(Limit dostępnych środków – 25.000,00 zł)

 

Zakres tematyczny zadania: zwiększenie aktywności i zintegrowania dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych w grupie minimum 20 osób.

Grupy docelowe: mieszkańcy, dzieci, młodzież, osoby starsze, niepełnosprawni z obszaru LGD.

Wkład własny: w przypadku jednostki sektora finansów publicznych – 36,37%, w przypadku pozostałych podmiotów – 0% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji w postaci finansowej.

Wartość dofinansowania: 5.000,00 zł

 

4.działania aktywizacyjne, motywacyjne, integracyjne i szkoleniowe

(Limit dostępnych środków – 15.000,00 zł)

 

Zakres tematyczny zadania: zwiększenie aktywności i zintegrowania dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych w grupie minimum 20 osób.

Grupy docelowe: mieszkańcy, dzieci, młodzież, osoby starsze, niepełnosprawni z obszaru LGD.

Wkład własny: w przypadku jednostki sektora finansów publicznych – 36,37%, w przypadku pozostałych podmiotów – 0% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji w postaci finansowej.

Wartość dofinansowania: 5.000,00 zł

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” – www.polnocnemazowsze.pl (generator wniosków).
  2. Dodatkowe dokumenty będące załącznikami do wniosku znajdują się na stronie internetowej www.polnocnemazowsze.pl

Formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy przyznania grantu znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” – www.polnocnemazowsze.pl.

Lokalna Strategia Rozwoju, lokalne kryteria wyboru operacji, umowa ramowa oraz planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Załącznik nr 1) znajdują się na stronie internetowej www.polnocnemazowsze.pl. .

W związku z przeprowadzanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy zapraszamy do   indywidualnych konsultacji w biurze LGD po uprzednim zapisaniu się telefonicznie pod numerem 23 671 12 02 bądź mailowo biuro@polnocnemazowsze.pl oraz do korzystania z oferty szkoleniowej na epik24.pl.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji