Interwencja LEADER 2023-2027

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD „Północne Mazowsze”

W ramach prac związanych z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 mieliśmy możliwość spotykać się z przedstawicielami mieszkańców, instytucji publicznych, organizacji i firm działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze”. W trakcie spotkań rozmawialiśmy o potrzebach, problemach oraz mocnych stronach poszczególnych gmin, zgłaszano propozycje kierunków rozwoju. Przedstawiamy opracowane materiały:

 1. Analiza potrzeb i potencjału >>>>
 2. Cele i przedsięwzięcia >>>>
 3. Budżet LSR >>>>

LSR jest dokumentem, który po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego będzie nadal poddawany konsultacjom społecznym w celu dostosowywania do bieżących potrzeb oraz w celu zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi wdrażania LSR.

INTERWENCJA LEADER 2023-2027

Przedstawiamy Państwu materiały, które opracowano na podstawie zatwierdzonego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) oraz planowanych jego zmian w zakresie interwencji LEADER.

Kierunki rozwoju >>>>>>

Interwencja LEADER ukierunkowana jest na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich, w tym poprzez wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych. Oczekuje się od LGD ukierunkowania na rozwój obszaru w oparciu o przedsiębiorczość z jednoczesnym poszanowaniem warunków przyrodniczych (biogospodarka, GOZ) i dziedzictwa kulturowego oraz szczególnej wrażliwości na wymiar społeczny rozwoju lokalnego. Mając na uwadze rolę LGD we wspieraniu włączenia społecznego szczególny nacisk zostanie położony na potrzeby seniorów (osoby, które ukończyły 60 rok życia) i ludzi młodych (do 25 roku życia) oraz na potrzeby zdiagnozowanych na obszarach objętych LSR grup osób w niekorzystnej sytuacji, tj.: osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, kobiet, migrantów, rolników z małych gospodarstw lub osób poszukujących zatrudnienia np. mieszkańców osiedli po-PGR. Tym samym kierunki rozwoju przedsiębiorczości powinny uwzględniać sytuację lokalną np. posiadane zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz popyt na usługi określonego rodzaju (srebrna gospodarka, gospodarka wolnego czasu itp.) Z uwagi na specyfikę metody LEADER wymaga się, iż LSR zarówno na etapie jej przygotowania jak i wdrażania zakładają maksymalne zastosowanie podejścia partnerskiego, w odniesieniu do partnerów skupionych w LGD (inkluzywność) oraz partnerstwie LGD z innymi podmiotami zarówno z obszaru objętego LSR (np. władzami lokalnymi), jak i spoza obszaru. Ponadto dużą wagę przywiązuje się do innowacyjności projektowanych rozwiązań. Innowacyjność w ramach interwencji jest rozumiana bardzo wszechstronnie z uwzględnieniem stopnia rozwoju danego obszaru (kontekst lokalny).

(Zapisy w PS WPR )

Nasze założenia dotyczące budowy Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Północne Mazowsze”  >>>>>

Realizacja celów interwencji będzie możliwa przez zaangażowanie lokalnych społeczności w przygotowanie i wdrożenie LSR!

Jest to zależne od określenia priorytetowych kierunków rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze”, które będziemy mogli wybrać właściwie po zbadaniu Państwa potrzeb. Zachęcamy do współudziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju, określenia najistotniejszych zakresów wsparcia Wszystkich Mieszkańców, w tym osoby młode i seniorów.

Poniżej przedstawiamy planowane przez Ministerstwo Rolnictwa możliwe zakresy wsparcia, na które będzie można składać wnioski w ramach naborów. Poddajemy pod KONSULTACJE >>>>> które z zakresów byłyby dla Państwa najbardziej interesujące i to one znajdą się w Lokalnej Strategii Rozwoju, którą złożymy w konkursie o wybór LSR.  Po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego przedstawimy Państwu zatwierdzoną LSR, która umożliwi realizację wskazanych przez Państwa kierunków rozwoju.

We wrześniu i październiku 2022 roku przeprowadziliśmy 17 spotkań, po jednym w każdej gminie w celu określenia Państwa problemów i potrzeb rozwojowych, projektów, które chcieliby Państwo realizować. Na każdym spotkaniu, analizowaliśmy zasoby, w tym społeczne i ustalaliśmy, które grupy szczególnie wymagają wsparcia.

Jakie projekty będzie można realizować/ zakresy wsparcia >>>>>

UWAGA: Przedstawiamy planowane formy wsparcia na poziomie beneficjenta, które nadal są aktualizowane w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej.

Cele interwencji będą osiągnięte przez realizację operacji w następujących zakresach wsparcia:

 1. rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki poprzez:
  1. podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne,
  2. rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej,
 2. rozwój pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych w zakresie tworzenia lub rozwoju:
  1. gospodarstw agroturystycznych,
  2. zagród edukacyjnych,
  3. gospodarstw opiekuńczych;
 3. rozwój współpracy poprzez tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów żywnościowych;
 4. poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności, z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych oraz operacji w zakresach wymienionych punktach 1 – 3;
 5. przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi
 6. poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej
 7. kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno- spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego, z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych.
 8. włączenie społeczne seniorów, ludzi młodych i osób w niekorzystnej sytuacji;
 9. ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi.

Z pomocy wykluczone są operacje >>>>:

 1. obejmujące budowę lub modernizację dróg, targowisk, sieci wodno-kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków,
 2. dotyczące świadczenia usług dla rolnictwa.

Kto będzie mógł otrzymać wsparcie w ramach wdrażania LSR/ naborów wniosków>>>>

-osoby fizyczne, w tym wykonujące działalność gospodarczą,

-osoby prawne, w tym organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, mikro- i małe przedsiębiorstwa lub LGD (w ramach projektów grantowych lub operacji własnych),

-jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Jakie wsparcie będzie można otrzymać >>>>>>>

UWAGA: Przedstawiamy planowane formy wsparcia na poziomie beneficjenta, które nadal są aktualizowane w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej.

W przypadku Wdrażania LSR wsparcie udzielane będzie w formie dotacji w postaci ryczałtu
w zakresie:

 1. podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, tworzenia: gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych oraz gospodarstw opiekuńczych – do wysokości 150 tys. zł,
 2. tworzenia krótkich łańcuchów żywnościowych – do wysokości 350 tys. zł,
 3. projektów grantowych do wysokości 500 tys. zł, przy czym wysokość pojedynczego
  grantu:
 • na sfinansowanie przygotowania jednej koncepcji inteligentnej wsi, indykatywna kwota jednostkowa wynosi 4 tys. zł,
 • na przygotowanie projektu partnerskiego wynosi:

  – do 50 tys. zł w przypadku projektu partnerskiego z podmiotem z obszaru innej LSR
z Polski,

– do 150 tys. zł – w przypadku międzynarodowego projektu partnerskiego (z podmiotem
z obszaru innej  LSR z innego kraju),

 • w pozostałych zakresach zadań objętych grantami – ustalana będzie na bazie projektu budżetu (art. 83 ust. 1 lit. c oraz ust. 2 lit. b); maksymalna kwota zostanie określona w oparciu o dane historyczne.

W pozostałych przypadkach Wdrażania LSR (w tym na operacje własne) wsparcie będzie miało formę dotacji w postaci refundacji kosztów kwalifikowalnych do wysokości 500 tys. zł.

W przypadku Wdrażania LSR intensywność wsparcia będzie wynosiła:

– do 65% kosztów kwalifikowalnych z wyjątkiem operacji dotyczących rozwoju pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych gdzie intensywność wynosić będzie do 85% kosztów kwalifikowalnych operacji,

– do 100% kosztów kwalifikowalnych na operacje obejmujące inwestycje nieprodukcyjne
z tym że  do 75% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, z czego pomoc finansowana z EFRROW wynosi maksymalnie 55% kosztów kwalifikowalnych, a pozostałe 20% kosztów kwalifikowalnych ze środków budżetu państwa.

Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 45% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta w wysokości
co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu oraz ze środków budżetu państwa
w wysokości maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Oprócz pomocy finansowej wypłacanej przez agencję płatniczą (maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych), wydatkami publicznymi w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia
o Planach Strategicznych WPR jest także wkład własny beneficjenta, będącego jednostką sektora finansów publicznych, w realizowaną operację, z tym, że ta część tego wkładu, która powoduje zaburzenie proporcji pomiędzy wkładem EFRROW, a wymaganym krajowym wkładem środków publicznych równej 55% do 45% – nie stanowi kwalifikowalnych wydatków publicznych, w rozumieniu art. 90 rozporządzenia o Planach Strategicznych WPR.

Wsparcie na tworzenie lub rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej, krótkich łańcuchów żywnościowych, gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych oraz gospodarstw opiekuńczych przysługuje tylko raz w okresie realizacji Planu Strategicznego.

W przypadku uzyskania wsparcia na tworzenie: pozarolniczej działalności gospodarczej, krótkich łańcuchów żywnościowych, gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych lub gospodarstw opiekuńczych wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie na rozwój tych działalności nie wcześniej niż po upływie 2 lat od wypłaty płatności ostatecznej w ramach operacji realizowanej w ramach tworzenia tych działalności.

Beneficjent realizujący operacje w zakresie inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych zobowiązuje się do zapewnienia trwałości inwestycji.

Operacje jednostek sektora finansów publicznych mogą być finansowane ze środków Planu Strategicznego w ramach danej LSR do limitu 40% tych środków.

Źródła >>>>

https://ksow.pl/wspolna-polityka-rolna/wpr-2023-2027

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-na-wybor-lsr

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji