Wyniki naboru 10/2020

Opublikowano 14 kwietnia 2020r.

Wyniki oceny operacji dokonanej na posiedzeniu Rady LGD „Północne Mazowsze”
w dniu 01.04.2020r.

Przedsięwzięcie: PORZĄDKOWANIE I RENOWACJA TERENÓW ZIELENI, PARKÓW, ZAŁOŻEŃ OGRODOWYCH I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH, ZADRZEWIENIA I WZROST BIORÓŻNORODNOŚCI, W TYM PRZECIWDZIAŁANIE ZANIKANIU OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji