Ogłoszenie o naborze 1/2017

Opublikowano 12 maja 2017

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 1/2017

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie:

 • Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
  w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

Łączny limit dostępnych środków: 410.000,00 zł (całkowita wartość 1 operacji musi wynosić minimum 50.000,00 zł).

Termin składania wniosków: od 29 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. do godz. 1600.

Miejsce składania wniosków: biuro LGD, Zielona 24, 06-408 Krasne.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (na nośniku CD) należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 800–1600.

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wnioskodawca: o wsparcie mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w par. 3 i 4. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zm. dn. 25.08.2016 r.

Warunki udzielenia wsparcia:

 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Północne Mazowsze”, tzn. musi przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego, realizować przynajmniej jedno przedsięwzięcie i zmieścić się w limicie dostępnych środków w ramach naboru, po ocenie punktowej według lokalnych kryteriów oceny operacji;
 • uzyskanie minimum 12 punktów otrzymanych w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

W ramach w/w zakresu operacji informujemy o możliwości składania wniosków na wymienione rodzaje przedsięwzięć:

 1. profesjonalne szkolenia, doradztwo, poradnictwo i kursy zawodowe
  (Limit dostępnych środków – 165.000,00 zł)

Zakres tematyczny operacji: przeprowadzenie 3 szkoleń/kursów w grupie minimum 24 osób, potwierdzone uzyskaniem przez minimum 15 uczestników stosownego dokumentu.

Grupy docelowe: młodzież i absolwenci do 29 roku życia zamieszkujący obszar LGD.

Wkład własny: w przypadku jednostki sektora finansów publicznych – 36,37%, w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą – 30 %, w przypadku pozostałych podmiotów – 0% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, w postaci finansowej lub niefinansowej (wkład rzeczowy).

Maksymalna wartość dofinansowania: 55.000,00 zł

 

 1.  trening kompetencji miękkich (zarządzania czasem, komunikowania się, autoprezentacji, planowania kariery, motywacji, umiejętności poszukiwania pracy i in.)
  ( Limit dostępnych środków – 245.000,00 zł)

Zakres tematyczny operacji: przeprowadzenie 2 szkoleń/kursów w grupie minimum 20 osób, potwierdzone uzyskaniem przez minimum 12 uczestników stosownego dokumentu.

Grupy docelowe: młodzież i absolwenci do 29 roku życia zamieszkujący obszar LGD.

Wkład własny: w przypadku jednostki sektora finansów publicznych – 36,37%, w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą – 30 %, w przypadku pozostałych podmiotów – 2% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, w postaci finansowej lub niefinansowej (wkład rzeczowy).

Maksymalna wartość dofinansowania: 49.000,00 zł

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami znajdują się na stronach internetowych: Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” – www.polnocnemazowsze.pl, Samorządu Województwa Mazowieckiego – www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl;
 2. Dodatkowe dokumenty będące załącznikami do wniosku znajdują się na stronie internetowej www.polnocnemazowsze.pl

Formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” – www.polnocnemazowsze.pl, Samorządu Województwa Mazowieckiego – www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl.

Lokalna Strategia Rozwoju, lokalne kryteria wyboru operacji, umowa ramowa oraz planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Załącznik nr 1) znajdują się na stronie internetowej www.polnocnemazowsze.pl.

W związku z przeprowadzanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy zapraszamy do   indywidualnych konsultacji w biurze LGD po uprzednim zapisaniu się telefonicznie pod numerem 23 671 12 02 bądź mailowo biuro@polnocnemazowsze.pl oraz do korzystania z oferty szkoleniowej na epik24.pl.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji