Ogłoszenie o naborze 4/2020

Opublikowano 3 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 4/2020

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie tematycznym:

  • Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
    w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

Przedsięwzięcie: PROFESJONALNE SZKOLENIA, DORADZTWO, PORADNICTWO I KURSY ZAWODOWE

Limit dostępnych środków: 45.000,00 zł (całkowita wartość 1 operacji musi wynosić minimum 50.000,00 zł).

Maksymalna wartość dofinansowania: 45.000,00 zł (w przypadku JSFP kwota ta stanowi 63,63% środków w ramach EFRROW oraz uzupełnienie o wymagany wkład krajowy będący wkładem własnym podmiotu).

Minimalny wkład własny: w przypadku jednostki sektora finansów publicznych – 36,37%,
w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą – 30 %, w przypadku pozostałych podmiotów – 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, w postaci finansowej lub niefinansowej (wkład rzeczowy).

Termin składania wniosków: od 20 stycznia 2020 r. do 18 lutego 2020 r. do godz. 1600.

Miejsce składania wniosków: biuro LGD, Zielona 24, 06-408 Krasne.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (na nośniku CD) należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 800–1600.

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wnioskodawca: o wsparcie mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w par. 3 i 4. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ze zm.).

Warunki udzielenia wsparcia:

  • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Północne Mazowsze”, tzn. musi przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego, realizować przynajmniej jedno przedsięwzięcie i zmieścić się w limicie dostępnych środków w ramach naboru, po ocenie punktowej według lokalnych kryteriów oceny operacji;
  • uzyskanie minimum 12 punktów otrzymanych w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji;
  • grupy docelowe: młodzież i absolwenci do 29 roku życia zamieszkujący obszar LGD;
  • operacja zakłada przeprowadzenie 2 szkoleń/kursów w grupie minimum 16 osób, potwierdzone uzyskaniem przez minimum 10 uczestników stosownego dokumentu potwierdzającego powiększenie kompetencji lub kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami znajdują się na stronach internetowych: Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” – polnocnemazowsze.pl, Biura Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego – www.mazowieckie.ksow.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl;
  2. Dodatkowe dokumenty będące załącznikami do wniosku znajdują się na stronie internetowej polnocnemazowsze.pl

Formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” – www.polnocnemazowsze.pl, Biura Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego – www.mazowieckie.ksow.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl.

Lokalna Strategia Rozwoju, lokalne kryteria wyboru operacji, umowa ramowa oraz planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Załącznik nr 1) znajdują się na stronie internetowej www.polnocnemazowsze.pl.

W związku z przeprowadzanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy zapraszamy do   indywidualnych konsultacji w biurze LGD po uprzednim zapisaniu się telefonicznie pod numerem 23 671 12 02 bądź mailowo biuro@polnocnemazowsze.pl oraz do korzystania z oferty szkoleniowej na epik24.pl.

 

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji