eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Dokumenty – nabór 3/2018

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy pobierz

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

(wersja 3z) zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. pobierz

3) Biznesplan

 • Biznesplan (.pdf) – pobierz
 • Biznesplan (.docx) – pobierz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) – pobierz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) – pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – pobierz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwapobierz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy:

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – pobierz

7) Formularz wniosku o płatność

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – pobierz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.excel) – pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – pobierz

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki: Załącznik nr 1 do naboru nr 3/2018 (pdf) – pobierz

Lokalne kryteria wyboru operacji (pdf) – pobierz

Lista dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

Oświadczenie o doświadczeniu (pdf)- pobierz

Oświadczenie o doświadczeniu (doc) – pobierz

Oświadczenie o uczestnictwie w szkoleniach (pdf) – pobierz

Oświadczenie o uczestnictwie w szkoleniach (doc) – pobierz

Deklaracja współpracy (pdf) – pobierz

Deklaracja współpracy (doc) – pobierz

Oświadczenie o grupie defaworyzowanej (pdf) – pobierz

Oświadczenie o grupie defaworyzowanej (doc) – pobierz

 

Procedury:

Procedura wycofania wniosku (pdf) – pobierz

Procedura wycofania wniosku (doc) – pobierz

Procedura zmiany kryteriów – wnioski (pdf) – pobierz

Procedura zmiany kryteriów – wnioski (doc) – pobierz