Wyniki naboru 9/2019

Opublikowano 7 sierpnia 2019

 

Wyniki oceny operacji dokonanej na posiedzeniu Rady LGD „Północne Mazowsze” w dniu 01.08.2019r.

Przedsięwzięcie:  BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, ADAPTACJE I MODERNIZACJE NA POTRZEBY TURYSTYKI OBSZARU LGD

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji