Ogłoszenie o naborze 5/2018

Opublikowano 19.01.2018

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 5/2018

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie:

  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Łączny limit dostępnych środków: 908.358,00 zł (całkowita wartość 1 operacji musi wynosić minimum 50.000,00 zł).

Termin składania wniosków: od 05 lutego 2018 r. do 05 marca 2018 r. do godz. 1600.

Miejsce składania wniosków: biuro LGD, Zielona 24, 06-408 Krasne.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (na nośniku CD) należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 800–1600.

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wnioskodawca: o wsparcie mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w par. 3 i 4. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zm. dn. 25.08.2017 r.

Warunki udzielenia wsparcia:

  • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Północne Mazowsze”, tzn. musi przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego, realizować przynajmniej jedno przedsięwzięcie i zmieścić się w limicie dostępnych środków w ramach naboru, po ocenie punktowej według lokalnych kryteriów oceny operacji;
  • uzyskanie minimum 12 punktów otrzymanych w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

W ramach w/w zakresu operacji informujemy o możliwości składania wniosków na wymienione rodzaje przedsięwzięć:

  1. Restauracja i renowacja zabytków, pamiątek i obiektów o znaczącej wartości historycznej i kulturowej

Limit dostępnych środków – 300.000,00 zł

Zakres tematyczny operacji: Restauracja i renowacja zabytków, pamiątek i obiektów o znaczącej wartości historycznej i kulturowej. W trakcie okresu realizacji i trwałości projektu wykazany musi zostać wzrost liczby osób odwiedzających zabytek lub obiekt o 1000 osób.

Grupy docelowe: organizacje pozarządowe, gminy, parafie.

Minimalny wkład własny: w przypadku jednostki sektora finansów publicznych – 36,37%, w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą – 30 %, w przypadku pozostałych podmiotów – 0% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, w postaci finansowej lub niefinansowej (wkład rzeczowy).

Maksymalna wartość dofinansowania: 50.000,00 zł

  1. Rekonstrukcja lokalnych podań, opowieści i legend, zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji i języka, upowszechnienie wiedzy o historii regionu i dziedzictwie kulturowym

Limit dostępnych środków – 218.358,00 zł

Zakres tematyczny operacji: jak w tytule, w tym operacje obejmujące wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury, przyczyniające się do wzrostu liczby uczestników wydarzeń w liczbie minimum 1500 osób.

Grupy docelowe: mieszkańcy, organizacje pozarządowe, gminy z obszaru LGD.

Minimalny wkład własny: w przypadku jednostki sektora finansów publicznych – 36,37%, w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą – 30 %, w przypadku pozostałych podmiotów – 0% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, w postaci finansowej lub niefinansowej (wkład rzeczowy).

Maksymalna wartość dofinansowania: 54.000,00 zł

  1. Porządkowanie i renowacja terenów zieleni, parków, założeń ogrodowych i przestrzeni publicznych, zadrzewienia i wzrost bioróżnorodności, w tym przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających

Limit dostępnych środków – 390.000,00 zł

Zakres tematyczny operacji: jak w tytule, w tym operacje ukierunkowane na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, przyczyniające się do wzrostu liczby osób odwiedzających obiekt o 1000.

Grupy docelowe: organizacje pozarządowe, gminy.

Minimalny wkład własny: w przypadku jednostki sektora finansów publicznych – 36,37%, w przypadku pozostałych podmiotów – 4% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, w postaci finansowej lub niefinansowej (wkład rzeczowy).

Maksymalna wartość dofinansowania: 48.000,00 zł

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami znajdują się na stronach internetowych: Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” – www.polnocnemazowsze.pl, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – www.mazowieckie.ksow.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl;
  2. Dodatkowe dokumenty będące załącznikami do wniosku znajdują się na stronie internetowej www.polnocnemazowsze.pl

Formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” – www.polnocnemazowsze.pl, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – www.mazowieckie.ksow.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl.

Lokalna Strategia Rozwojulokalne kryteria wyboru operacjiumowa ramowa oraz planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Załącznik nr 1) znajdują się na stronie internetowej www.polnocnemazowsze.pl.

W związku z przeprowadzanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy zapraszamy do indywidualnych konsultacji w biurze LGD po uprzednim zapisaniu się telefonicznie pod numerem 23 671 12 02 bądź mailowo biuro@polnocnemazowsze.pl oraz do korzystania z oferty szkoleniowej na epik24.pl.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji