Plan włączenia społeczności

  • Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze”, obejmującego 17 gmin, będzie opracowywana zgodnie z Poradnikiem dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020 oraz z zachowaniem zasady partycypacyjności w RLKS, oznaczającej szerokie zastosowanie mechanizmów animacji i partycypacji obywatelskiej na etapie tworzenia strategii. LGD zamierza na etapie wsparcia przygotowawczego zapewnić jeszcze szersze i efektywniejsze włączanie kolejnych interesariuszy w proces przygotowania LSR.

Strategia powstanie z uwzględnieniem zagadnień dotyczących głównych cech podejścia LEADER:

  •  innowacyjności,
  •  cyfryzacji,
  •  środowiska i klimatu,
  •  zmian demograficznych z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia,
  •  partnerstwo w realizacji LSR.

Korzystając z doświadczeń zdobytych przy opracowywaniu LSR na lata 2014-2020, LSR na przyszły okres programowania będzie tworzona metodą partnersko– społeczno – ekspercką z uwzględnieniem głównych cech podejścia LEADER. We wstępnej fazie zostanie powołany zespół roboczy ds. opracowania LSR składający się z pracowników biura LGD, w tym koordynatora projektu, doświadczonych członków LGD współuczestniczących przy opracowywaniu LSR w poprzednim okresie programowania, konsultantów zewnętrznych (ekspertów) oraz osób, które realizowały projekty lub składały wnioski w ramach LSR 20142020. Grupa będzie składać się z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego z każdej z 17-u gmin objętych LSR. Udział tych osób na każdym etapie tworzenia LSR zapewni stały, skuteczny warunek zaangażowania społeczności lokalnej w proces opracowywania LSR. Osoby zaangażowane w opracowanie LSR będą również bardzo dobrym „nośnikiem” informacji i promocji, oraz będą animatorami i osobami aktywizującymi społeczności lokalne do wzięcia szerokiego udziału w procesie przygotowania LSR, celem lepszego poznania i zrozumienia problemów, oraz potrzeb poszczególnych grup społecznych z obszaru LGD.

Z uwagi na fakt konieczności stworzenia w ramach projektu „wsparcie przygotowawcze” nowej LSR, LGD będzie wykorzystywała narzędzia informatyczne: platforma szkoleniowa epik24.pl oraz aplikacja OMIKRON – możliwość ankietowań i przekazywania informacji o spotkaniach. Najważniejszymi elementem przygotowywanej LSR, obok badania i analiz dokumentów strategicznych i planistycznych zapewniających spójność i relacje tych dokumentów z LSR, będą konsultacje społeczne prowadzone w formie badań sondażowych opinii mieszkańców z terenu wszystkich gmin wchodzących do LGD. W ramach tego działania będą wykorzystywane ankiety, rozmowy sondażowe, konsultacje internetowe, spotkania konsultacyjne w biurze LGD. Spotkania w 17 gminach przeprowadzone zostaną przy wydatnej pomocy samorządów gminnych. Informacje o wszystkich spotkaniach konsultacyjnych będą zamieszczone na stronach internetowych gmin, członków LGD oraz na www.polnocnemazowsze.pl.

Stałym narzędziem komunikacji i wymiany informacji z lokalną społecznością będzie specjalnie utworzona zakładka na stronie polnocnemazowsze.pl.
Istotnym elementem pracy nad uspołecznioną analizą obszaru LSR i wypracowaniem celów ogólnych i szczegółowych oraz określeniem przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach LSR będą internetowe badania ankietowe.
Reprezentatywne badania ankietowe będą dwojakiego rodzaju:
1. ankieta internetowa udostępniona zostanie dla mieszkańców za pośrednictwem www LGD. Badanie będzie polegało na przeprowadzeniu wywiadu przez Internet, poprzez udostępnienie respondentom kwestionariusza internetowego. Zaletą tej metody będzie możliwość przeprowadzenia badania wśród rozproszonej grupy respondentów, jak również przeprowadzenie dużej liczby niezależnych pomiarów;
2. ankieta w wersji papierowej pozyskująca informację od mieszkańców w trybie wywiadu bezpośredniego. Ankietowanie w ten sposób nie będzie tylko wyłącznie technicznym zabiegiem pozyskiwania informacji lecz istotnie zwiększa bezpośrednie zaangażowanie i partycypację mieszkańców w proces tworzenia LSR. Ankieterzy (pracownicy biura, członkowie LGD) wywodzą się z lokalnej społeczności, posiadają wiedzę i doświadczenie na temat LGD.
Badania ankietowe zostaną przeprowadzone na reprezentatywnej grupie w każdej z 17-u gmin.
Wszystkie zaplanowane działania poprzedzać będzie szeroka akcja informacyjno-promocyjna prowadzona przez biuro LGD przy wsparciu 17 samorządów gminnych na ich stronach internetowych, stronie LGD i innych podmiotów zaangażowanych w tworzenie LSR. Akcje informacyjno-promocyjne będą ważnym elementem wzbudzania zainteresowania i chęci włączenia kolejnych osób i podmiotów w proces przygotowania LSR.

Na stronach internetowych 17 gmin i LGD zamieszczane będą m.in. zaproszenia na spotkania konsultacyjne dla wszystkich mieszkańców. Dodatkowo w formie elektronicznej informacje te rozpowszechnione zostaną wśród wszystkich sektorów poprzez bazę mailową LGD, z aplikacji OMIKRON (beneficjenci) oraz epik24.pl (uczestnicy szkoleń internetowych).
Planowane pierwsze praktyczne włączenie społeczności lokalnej nastąpi na organizowanych osobno w każdej z 17-tu gmin objętych LSR spotkaniach (warsztatach) poświęconych w szczególności diagnozie problemów, analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także określeniu celów LSR, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz z uwzględnieniem głównych cech podejścia LEADER.
Drugą planowaną metodą włączania (angażowania) społeczności będą badania ankietowe i konsultacje. Konsultacje społeczne i badania ankietowe służyć będą poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii. Mieszkańcy będą mogli brać czynny udział w budowie LSR poprzez: składanie propozycji do analizy SWOT, a także celów LSR. Propozycje będą mogły być składane pocztą elektroniczną i zwykłą, a także bezpośrednio w biurze LGD. Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie definiowania potrzeb i problemów będzie uwzględniało przedstawicielstwo wszystkich trzech sektorów.
Praktycznie przez cały okres przygotowywania LSR będzie istniała możliwość włączania się mieszkańców w proces tworzenia LSR, poprzez udział w cyklicznych spotkaniach konsultacyjnych. Na stronie LGD zamieszczane będą zaproszenia na wszystkie spotkania konsultacyjne, bieżące informacje prezentujące stan i etap przygotowywania LSR oraz informujące o aktualnych możliwościach partycypacyjnego włączenia się w proces przygotowania kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Proces partycypacyjnego przygotowania LSR z udziałem lokalnej społeczności zostanie przeprowadzony etapowo według poniższego ramowego planu:

1. Powołanie zespołu roboczego ds. przygotowania LSR.
2. Zbieranie i analiza materiałów źródłowych (literatury, dokumentów strategicznoplanistycznych, materiałów informacyjnych zgromadzonych w trakcie działalności LGD).
3. Przygotowanie i uruchomienie zakładki na www.polnocnemazowsze.pl na potrzeby wymiany informacji i prowadzenia konsultacji społecznych związanych z przygotowywaniem LSR.
4. Opracowanie ankiet i badania ankietowe.
5. Opracowanie i przygotowanie materiałów informacyjno-szkoleniowych i warsztatowych na zaplanowane spotkania konsultacyjne.
6. Ramowy program spotkania połączonego z warsztatami konsultacyjnymi dla osób zainteresowanych udziałem w tworzeniu LSR:
• omówienie podejścia Leader w nowym okresie programowania 2023-2027
• PROW na lata 2023-2027;
• zadania LGD „Północne Mazowsze” w procesie przygotowań do nowego okresu programowania;
• rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) – aktualne akty prawne;
• Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 –struktura dokumentu;
• partycypacyjny charakter LSR;
• spotkania – informacyjno-konsultacyjne w 17 gminach będą poświęcone wypracowaniu założeń do LSR z uwzględnieniem głównych cech podejścia LEADER: od diagnozy poprzez analizę SWOT do wstępnego określenia celów LSR (panel dyskusyjny, analiza problemów z zastosowaniem drzewa problemów, specjalna ankieta konsultacyjna, itp.).
7. Wstępne opracowanie wniosków z konsultacji społecznych.
8. Warsztat konsultacyjny z osobami zaangażowanymi w tworzenie LSR, mający na celu omówienie i skonkretyzowanie wniosków wynikających z diagnozy, analizy SWOT i wstępnie określonych celów LSR na podstawie warsztatów przeprowadzonych bezpośrednio z udziałem lokalnej społeczności.
9. Udostępnianie aktualnie opracowanych treści LSR osobom zaangażowanym w tworzenie LSR i na stronie internetowej LGD celem konsultacji i wnoszenia uwag.
10. Zorganizowanie 2 spotkań konsultacyjnych dla osób zaangażowanych w tworzenie LSR i społeczności lokalnych z obszaru objętego LSR dotyczących:
• konsultacji wypracowanych celów ogólnych i przypisanych im celów szczegółowych w powiązaniu z opracowaną analizą SWOT i analizą ankiet badawczych;
• określenia wstępnych propozycji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach LSR ze wskazaniem sposobu ich realizacji.
Zaproszenie na spotkania dla społeczności lokalnej zostanie zamieszczone na stronie LGD i 17 gmin.
11. Opracowywanie przez konsultantów całościowej treści LSR
z uwzględnieniem wymagań redakcyjno-edytorskich podanych w regulaminie konkursowym
oraz z uwzględnieniem uwag i propozycji wniesionych w czasie stałych konsultacji prowadzonych w Biurze LGD, wnoszonych podczas przeprowadzonych 19 konsultacji warsztatowych z lokalną społecznością i przez www LGD.
12. Końcowy etap konsultacji społecznych w biurze LGD i przez www LGD, z możliwością dokonywania weryfikacji i korekty treści strategii.
13. Przyjęcie przez Zarząd nowej LSR.

Każde spotkanie będzie służyło rozpowszechnianiu informacji odnośnie otrzymanej pomocy z EFRROW oraz o nowym okresie programowania PROW 2023-2027.
Biuro LGD będzie funkcjonowało w wymiarze 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie, co najmniej do końca okresu realizacji operacji. Ze względu na duży obszar planowany do objęcia LSR i zakres działań, zaplanowano wynagrodzenia dla zatrudnionych osób. Biuro zapewni obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia nową LSR oraz prowadzenia nowej zakładki na stronie internetowej LGD. Pracownicy biura będą odpowiedzialni za prowadzenie działań komunikacyjnych i używania różnych środków przekazu (e-mail, telefon) w celu przekazywania informacji, zajmą się również techniczną i merytoryczną stroną organizacji spotkań i warsztatów, przygotowaniem materiałów informacyjnych i promocyjnych, oraz koordynacją badań ankietowych.
Przygotowana LSR będzie współfinansowana w szczególności ze środków EFRROW.

Zaproszenie na spotkania (pdf) >>>

Harmonogram spotkań(pdf) >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji