Nabory archiwalne

 

Rok 2022


Ogłoszenie o naborze wniosków numer 1/2022

  • Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 2/2022

  • Budowa dróg dojazdowych ułatwiających dostęp do obiektów użyteczności publicznej  i rozwój infrastruktury okołodrogowej (parkingi, chodniki, oświetlenie).

Rok 2021

WSPARCIE NA ZAKŁADANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


BUDOWA i ROZWÓJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH, REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH I SPOŁECZNO-KULTURALNYCH


Rok 2020

Wsparcie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej


Inwestycje zwiększające konkurencyjność mikro i małych firm


Rozwój usług prozdrowotnych i kosmetycznych


Profesjonalne szkolenia, doradztwo, poradnictwo i kursy zawodowe


Trening kompetencji miękkich (zarządzania czasem, komunikowania się, autoprezentacji, planowania kariery, motywacji, umiejętności poszukiwania pracy i in.)


Szkolenia, warsztaty i poradnictwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym tworzenia biznesplanów i uwzględniania aspektów ekologicznych i klimatycznych


Szkolenia dla wolontariuszy i tworzenie lokalnych centrów wolontariatu


Tworzenie klubów samopomocy, grup samokształceniowych, świetlic środowiskowych i wsparcia wzajemnego


Oznakowanie obiektów na potrzeby turystyki i promocji


Porządkowanie i renowacja terenów zieleni, parków, założeń ogrodowych i przestrzeni publicznych, zadrzewienia i wzrost bioróżnorodności, w tym przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających


Proekologiczne zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na potrzeby zwiększenia atrakcyjności turystycznej


  1. edukacja i doradztwo, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, w tym adaptacji do zmian klimatu
  2. przedsięwzięcia w zakresie animacji i organizacji czasu wolnego
  3. przedsięwzięcia na rzecz aktywnej integracji
  4. działania aktywizacyjne, motywacyjne, integracyjne i szkoleniowe

 

Rok 2019

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2019 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2019 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2019 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2019 >>>

Rok 2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018 (premie) >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2018 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 1/2018 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 2/2018 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 3/2018 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 4/2018 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 5/2018 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 6/2018 >>>

Rok 2017

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 1/2017 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 2/2017 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 3/2017 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 4/2017 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 5/2017 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 1/2017/G >>>

Rok 2016

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 1/2016 >>>

Harmonogram naborów wniosków >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji