Ogłoszenie o naborze 5/2017

Opublikowano 12 maja 2017

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 5/2017

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie:

  • Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Łączny limit dostępnych środków: 600.000,00 zł (całkowita wartość 1 operacji musi wynosić minimum 50.000,00 zł).

Termin składania wniosków: od 29 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. do godz. 1600.

Miejsce składania wniosków: biuro LGD, Zielona 24, 06-408 Krasne.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (na nośniku CD) należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 800–1600.

Forma wsparcia: płatność zryczałtowana (premia).

Wnioskodawca: O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli:

  1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  2. jest pełnoletnia,
  3. ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

  • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Północne Mazowsze”, tzn. musi przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego, realizować przynajmniej jedno przedsięwzięcie i zmieścić się w limicie dostępnych środków w ramach naboru, po ocenie punktowej według lokalnych kryteriów oceny operacji;
  • uzyskanie minimum 12 punktów otrzymanych w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

W ramach w/w zakresu operacji informujemy o możliwości składania wniosków na wymienione rodzaje przedsięwzięć:

1.wsparcie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej

(Limit dostępnych środków – 500.000,00 zł)

 

Zakres tematyczny operacji: operacja polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w tym utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

Grupy docelowe: osoby fizyczne.

Minimalny wkład własny: 0%.

Maksymalna wartość dofinansowania: 50.000,00 zł

 

2.rozwój usług prozdrowotnych i kosmetycznych

(Limit dostępnych środków – 100.000,00 zł)

 

Zakres tematyczny operacji: operacja polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w zakresie usług prozdrowotnych lub kosmetycznych, w tym utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

Grupy docelowe: osoby fizyczne.

Minimalny wkład własny: 0%.

Maksymalna wartość dofinansowania: 50.000,00 zł

 

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami znajdują się na stronach internetowych: Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” – www.polnocnemazowsze.pl, Samorządu Województwa Mazowieckiego – www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl;
  2. Dodatkowe dokumenty będące załącznikami do wniosku znajdują się na stronie internetowej www.polnocnemazowsze.pl

Formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” – www.polnocnemazowsze.pl, Samorządu Województwa Mazowieckiego – www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl.

Lokalna Strategia Rozwoju, lokalne kryteria wyboru operacji, umowa ramowa oraz planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Załącznik nr 1) znajdują się na stronie internetowej www.polnocnemazowsze.pl.

W związku z przeprowadzanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy zapraszamy do   indywidualnych konsultacji w biurze LGD po uprzednim zapisaniu się telefonicznie pod numerem 23 671 12 02 bądź mailowo biuro@polnocnemazowsze.pl oraz do korzystania z oferty szkoleniowej na epik24.pl.

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji