Nabory archiwalne

2022

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 1/2022

 • Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Dokumenty – nabór 1/2022

Wyniki naboru 1/2022


Ogłoszenie o naborze wniosków numer 2/2022

 • Budowa dróg dojazdowych ułatwiających dostęp do obiektów użyteczności publicznej  i rozwój infrastruktury okołodrogowej (parkingi, chodniki, oświetlenie).

Dokumenty – nabór 2/2022

Wyniki naboru 2/2022


Ogłoszenie o naborze wniosków numer 3/2022

 • WSPARCIE NA ZAKŁADANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dokumenty – nabór 3/2022

Wyniki naboru 3/2022

2021

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 1/2021

 • WSPARCIE NA ZAKŁADANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dokumenty – nabór 1/2021

Wyniki naboru 1/2021


Ogłoszenie o naborze wniosków numer 2/2021

 • BUDOWA i ROZWÓJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH, REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH I SPOŁECZNO-KULTURALNYCH

Dokumenty – nabór 2/2021

Wyniki naboru 2/2021

2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020 (premia):

 • Wsparcie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej

Dokumenty – nabór 1/2020

Wyniki naboru 1/2020


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020:

 • Inwestycje zwiększające konkurencyjność mikro i małych firm

Dokumenty – nabór 2/2020

Wyniki naboru 2/2020


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020 (premia):

 • Rozwój usług prozdrowotnych i kosmetycznych

Dokumenty – nabór 3/2020

Wyniki naboru 3/2020


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2020:

 • Profesjonalne szkolenia, doradztwo, poradnictwo i kursy zawodowe

Dokumenty – nabór 4/2020

Wyniki naboru 4/2020


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020:

 • Trening kompetencji miękkich (zarządzania czasem, komunikowania się, autoprezentacji, planowania kariery, motywacji, umiejętności poszukiwania pracy i in.)

Dokumenty – nabór 5/2020

Wyniki naboru 5/2020


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2020:

 • Szkolenia, warsztaty i poradnictwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym tworzenia biznesplanów i uwzględniania aspektów ekologicznych i klimatycznych

Dokumenty – nabór 6/2020

Wyniki naboru 6/2020


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2020:

 • Szkolenia dla wolontariuszy i tworzenie lokalnych centrów wolontariatu

Dokumenty – nabór 7/2020

Wyniki naboru 7/2020


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2020:

 • Tworzenie klubów samopomocy, grup samokształceniowych, świetlic środowiskowych i wsparcia wzajemnego

Dokumenty – nabór 8/2020

Wyniki naboru 8/2020


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2020:

 • Oznakowanie obiektów na potrzeby turystyki i promocji

Dokumenty – nabór 9/2020

Wyniki naboru 9/2020


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2020:

 • Porządkowanie i renowacja terenów zieleni, parków, założeń ogrodowych i przestrzeni publicznych, zadrzewienia i wzrost bioróżnorodności, w tym przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających

Dokumenty – nabór 10/2020

Wyniki naboru 10/2020


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2020:

 • Proekologiczne zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na potrzeby zwiększenia atrakcyjności turystycznej

Dokumenty – nabór 11/2020

Wyniki naboru 11/2020


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020/G (grant):

 • edukacja i doradztwo, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, w tym adaptacji do zmian klimatu, przedsięwzięcia w zakresie animacji i organizacji czasu wolnego, przedsięwzięcia na rzecz aktywnej integracji, działania aktywizacyjne, motywacyjne, integracyjne i szkoleniowe

Dokumenty – nabór 1/2020/G

Wyniki naboru 1/2020/G

2019

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 >>>

 • WSPARCIE NA ZAKŁADANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dokumenty – nabór 1/2019

Wyniki naboru 1/2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019 >>>

 • INWESTYCJE ZWIĘKSZAJĄCE KONKURENCYJNOŚĆ MIKRO I MAŁYCH FIRM

Dokumenty – nabór 2/2019

Wyniki naboru 2/2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019 >>>

 • ROZWÓJ USŁUG PROZDROWOTNYCH I KOSMETYCZNYCH

Dokumenty – nabór 3/2019

Wyniki naboru 3/2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019 >>>

 • BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP DO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OKOŁODROGOWEJ (PARKINGI, CHODNIKI, OŚWIETLENIE)

Dokumenty – nabór 4/2019

Wyniki naboru 4/2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019 >>>

 • REKONSTRUKCJA LOKALNYCH PODAŃ, OPOWIEŚCI I LEGEND, ZACHOWANIE I KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI I JĘZYKA, UPOWSZECHNIENIE WIEDZY O HISTORII REGIONU I DZIEDZICTWIE KULTUROWYM

Dokumenty – nabór 5/2019

Wyniki naboru 5/2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019 >>>

 • ODNOWA LUB KONSERWACJA LOKALNYCH POMNIKÓW HISTORYCZNYCH I MIEJSC PAMIĘCI

Dokumenty – nabór 6/2019

Wyniki naboru 6/2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019 >>>

 • LOKALNE WYDARZENIA KULTURALNE I ARTYSTYCZNE PROMUJĄCE HISTORIĘ REGIONU, PROMOCJA

Dokumenty – nabór 7/2019

Wyniki naboru 7/2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2019 >>>

 • BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH, REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH I SPOŁECZNO-KULTURALNYCH

Dokumenty – nabór 8/2019

Wyniki naboru 8/2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2019 >>>

 • BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, ADAPTACJE I MODERNIZACJE NA POTRZEBY TURYSTYKI OBSZARU LGD

Dokumenty – nabór 9/2019

Wyniki naboru 9/2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2019 >>>

 • OZNAKOWANIE OBIEKTÓW NA POTRZEBY TURYSTYKI I PROMOCJI

Dokumenty – nabór 10/2019

Wyniki naboru 10/2019


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2019 >>>

 • ROZWÓJ SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH, DYDAKTYCZNYCH I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

Dokumenty – nabór 11/2019

Wyniki naboru 11/2019


2018

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 1/2018 >>>

 • profesjonalne szkolenia, doradztwo, poradnictwo i kursy zawodowe

Dokumenty – nabór 1/2018

Wyniki naboru 1/2018


Ogłoszenie o naborze wniosków numer 2/2018 >>>

 • rozwój działalności pozarolniczej i przetwórczej

Dokumenty – nabór 2/2018

Wyniki naboru 2/2018


Ogłoszenie o naborze wniosków numer 3/2018 >>>

 • współpraca gospodarcza na rzecz rozwoju rynków zbytu i promocji produktów

Dokumenty – nabór 3/2018


Ogłoszenie o naborze wniosków numer 4/2018 >>>

 • kreowanie marki produktu lokalnego i badanie rynku

Dokumenty – nabór 4/2018

Wyniki naboru 4/2018


Ogłoszenie o naborze wniosków numer 5/2018 >>>

 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Dokumenty – nabór 5/2018

Wyniki naboru 5/2018


Ogłoszenie o naborze wniosków numer 6/2018 >>>

 • Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Dokumenty – nabór 6/2018

Wyniki naboru 6/2018


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018 (premie) >>>

 • wsparcie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej

Dokumenty – nabór 7/2018

Wyniki naboru 7/2018


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2018 >>>

 • rozwój działalności pozarolniczej i przetwórczej

Dokumenty – nabór 8/2018

Wyniki naboru 8/2018


2017

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 1/2017 >>>

 • Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
  w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

Dokumenty – nabór 1/2017

Wyniki naboru 1/2017


Ogłoszenie o naborze wniosków numer 2/2017 >>>

 • Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Dokumenty – nabór 2/2017

Wyniki naboru 2/2017


Ogłoszenie o naborze wniosków numer 3/2017 >>>

 • Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR.

Dokumenty – nabór 3/2017


Ogłoszenie o naborze wniosków numer 4/2017 >>>

 • Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych

Dokumenty – nabór 4/2017


Ogłoszenie o naborze wniosków numer 5/2017 >>>

 • Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Dokumenty – nabór 5/2017

Wyniki naboru 5/2017


Ogłoszenie o naborze wniosków numer 1/2017/G >>>

 • Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Dokumenty – nabór 1/2017/G

Wyniki naboru 1/2017/G


Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji