Ogłoszenie o naborze 1/2016

Opublikowano 17.10.2016

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 1/2016

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie:

 1. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 2. zachowania dziedzictwa lokalnego;
 3. budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Łączny limit dostępnych środków: 570.000,00 zł (całkowita wartość 1 operacji wynosi minimum 50.000,00 zł).

Termin składania wniosków: od 2 listopada 2016 r. do 25 listopada 2016 r. do godz. 1600.

Miejsce składania wniosków: biuro LGD, Zielona 24, 06-408 Krasne.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (na nośniku CD) należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 800–1600.

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wnioskodawca: o wsparcie mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w par. 3 i 4. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zm. dn. 25.08.2016 r.

Warunki udzielenia wsparcia:

 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Północne Mazowsze”, tzn. musi przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego, realizować przynajmniej jedno przedsięwzięcie i zmieścić się w limicie dostępnych środków w ramach naboru, po ocenie punktowej według lokalnych kryteriów oceny operacji;
 • uzyskanie minimum 12 punktów otrzymanych w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

W ramach w/w zakresów operacji informujemy o możliwości składania wniosków na wymienione rodzaje przedsięwzięć:

I. Zakres operacji: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych:

 

 1. szkolenia, warsztaty i poradnictwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym tworzenia biznesplanów i uwzględniania aspektów ekologicznych i klimatycznych

(Limit dostępnych środków – 45.000,00 zł)

 

Zakres tematyczny operacji: przeprowadzenie 3 szkoleń/kursów dla grupy minimum 36 osób (w tym minimum 1 kobieta 50+), potwierdzone uzyskaniem przez uczestników stosownego dokumentu.

Grupy docelowe: mieszkańcy, członkowie organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy z obszaru LGD.

Minimalny wkład własny: 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, w postaci finansowej lub niefinansowej (wkład rzeczowy).

Maksymalna wartość dofinansowania: 45.000,00 zł

 

 1. szkolenia dla wolontariuszy i tworzenie lokalnych centrów wolontariatu

(Limit dostępnych środków – 45.000,00 zł)

 

Zakres tematyczny operacji: przeprowadzenie szkolenia dla grupy minimum 10 wolontariuszy z możliwością utworzenia lokalnego centrum wolontariatu.

Grupy docelowe: mieszkańcy, członkowie organizacji pozarządowych oraz wolontariusze z obszaru LGD.

Minimalny wkład własny: 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, w postaci finansowej lub niefinansowej (wkład rzeczowy).

Maksymalna wartość dofinansowania: 45.000,00 zł

 

 1. tworzenie klubów samopomocy, grup samokształceniowych, świetlic środowiskowych i wsparcia wzajemnego

(Limit dostępnych środków – 45.000,00 zł)

 

Zakres tematyczny operacji: utworzenie klubu samopomocy lub grupy samokształceniowej lub świetlicy środowiskowej lub grupy wsparcia wzajemnego w liczbie minimum 10 osób.

Grupy docelowe: mieszkańcy lub członkowie organizacji pozarządowych z obszaru LGD.

Minimalny wkład własny: 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, w postaci finansowej lub niefinansowej (wkład rzeczowy).

Maksymalna wartość dofinansowania: 45.000,00 zł

 

II. Zakres operacji: zachowanie dziedzictwa lokalnego:

 

 1. rekonstrukcja lokalnych podań, opowieści i legend, zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji i języka, upowszechnienie wiedzy o historii regionu i dziedzictwie kulturowym

(Limit dostępnych środków – 150.000,00 zł)

 

Zakres tematyczny operacji: jak w tytule, w tym operacje obejmujące wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury, przyczyniające się do wzrostu liczby uczestników wydarzeń w liczbie minimum 1500 osób.

Grupy docelowe: mieszkańcy, organizacje pozarządowe, gminy z obszaru LGD.

Minimalny wkład własny: 10 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, w postaci finansowej lub niefinansowej (wkład rzeczowy).

Maksymalna wartość dofinansowania: 50.000,00 zł

 

 1. lokalne wydarzenia kulturalne i artystyczne promujące historię regionu, promocja

(Limit dostępnych środków – 135.000,00 zł)

 

Zakres tematyczny operacji: jak w tytule, w tym operacje skierowane dla podmiotów działających w sferze kultury, przyczyniające się do wzrostu liczby uczestników wydarzeń w liczbie minimum 1000 osób.

Grupy docelowe: mieszkańcy, organizacje pozarządowe z obszaru LGD.

Minimalny wkład własny: 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, w postaci finansowej lub niefinansowej (wkład rzeczowy).

Maksymalna wartość dofinansowania: 45.000,00 zł

 

III. Zakres operacji: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

 

 1. rozwój szlaków turystycznych, dydaktycznych i ścieżek rowerowych

(Limit dostępnych środków – 150.000,00 zł)

 

Zakres tematyczny operacji: minimum 1 nowy lub zmodernizowany obiekt infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, odwiedzony w okresie trwałości projektu przez minimum 3400 osób.

Grupy docelowe: organizacje pozarządowe, gminy z obszaru LGD.

Minimalny wkład własny: 0 %.

Maksymalna wartość dofinansowania: 50.000,00 zł

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami znajdujące się na stronach internetowych: Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” – www.polnocnemazowsze.pl, Samorządu Województwa Mazowieckiego – www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl;
 2. Dodatkowe dokumenty będące załącznikami do wniosku znajdujące się na stronie internetowej www.polnocnemazowsze.pl

Formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” – www.polnocnemazowsze.pl, Samorządu Województwa Mazowieckiego – www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl.

Lokalna Strategia Rozwoju, lokalne kryteria wyboru operacji, umowa ramowa oraz planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Załącznik nr 1) znajdują się na stronie internetowej www.polnocnemazowsze.pl .

W związku z przeprowadzanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy zapraszamy do  uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania, jak również do indywidualnych konsultacji w biurze LGD po uprzednim zapisaniu się telefonicznie pod numerem 23 671 12 02 bądź mailowo biuro@polnocnemazowsze.pl.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji