Dokumenty – nabór 1/2017/G

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy – generator wniosków:

Edukacja i doradztwo, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, w tym adaptacji do zmian klimatu (generator wniosków)

Przedsięwzięcia w zakresie animacji i organizacji czasu wolnego (generator wniosków)

Przedsięwzięcia na rzecz aktywnej integracji (generator wniosków)

Działania aktywizacyjne, motywacyjne, integracyjne i szkoleniowe (generator wniosków)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy – wzór

2) Umowa przyznania grantu (pdf)

3) Deklaracja do weksla niezupełnego (pdf)

4) Weksel (pdf)

3) Formularz wniosku o płatność:

Wniosek o płatność (pdf)

Wniosek o płatność (doc)

4) Sprawozdanie merytoryczne:

Wzór sprawozdania (pdf)

Wzór sprawozdania (doc)

5) Oświadczenie właściciela nieruchomości (pdf)

Oświadczenie właściciela nieruchomości (doc)

 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

Załącznik nr 1 do naboru nr 1/2017/G (pdf)

Lokalne kryteria wyboru operacji (pdf)

Lista dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

Oświadczenie o doświadczeniu (pdf)

Oświadczenie o doświadczeniu (doc)

Oświadczenie o uczestnictwie w szkoleniach (pdf)

Oświadczenie o uczestnictwie w szkoleniach (doc)

Deklaracja współpracy (pdf)

Deklaracja współpracy (doc)

Oświadczenie o grupie defaworyzowanej (pdf)

Oświadczenie o grupie defaworyzowanej (doc)

 

Procedury:

Procedura wycofania wniosku (pdf)

Procedura wycofania wniosku (doc)

Procedura zmiany kryteriów – granty (pdf)

Procedura zmiany kryteriów – granty (doc)

Odwołanie od oceny rady (pdf)

Odwołanie od oceny rady (doc)

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji