Wyniki naboru 5/2020

Opublikowano 14 kwietnia 2020r.

Wyniki oceny operacji dokonanej na posiedzeniu Rady LGD „Północne Mazowsze”
w dniu 01.04.2020r.

Przedsięwzięcie: TRENING KOMPETENCJI MIĘKKICH (ZARZĄDZANIA CZASEM, KOMUNIKOWANIA SIĘ, AUTOPREZENTACJI, PLANOWANIA KARIERY, MOTYWACJI, UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY I IN.)

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków oraz operacji niewybranych

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji