ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, które odbędą się w dniach 17 – 20.10.2016 r. w godzinach i miejscach podanych poniżej.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” – realizator Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016 – 2022:

  •  Obszar realizacji projektów;
  • Budżet LSR;
  • Lokalne kryteria wyboru operacji;
  • Wnioskodawcy operacji;
  • Cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia w ramach LSR, w ramach których zostanie ogłoszony nabór:

I. Zakres operacji: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych:
    1. szkolenia, warsztaty i poradnictwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym tworzenia biznesplanów i uwzględniania aspektów ekologicznych i klimatycznych
    2. szkolenia dla wolontariuszy i tworzenie lokalnych centrów wolontariatu
    3. tworzenie klubów samopomocy, grup samokształceniowych, świetlic środowiskowych i wsparcia wzajemnego
II. Zakres operacji: zachowanie dziedzictwa lokalnego:
    4. rekonstrukcja lokalnych podań, opowieści i legend, zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji i języka, upowszechnienie wiedzy o historii regionu i dziedzictwie kulturowym
    5. lokalne wydarzenia kulturalne i artystyczne promujące historię regionu, promocja
III. Zakres operacji: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:
    6. rozwój szlaków turystycznych, dydaktycznych i ścieżek rowerowych

2. Omówienie wzorów wniosków i innych dokumentów związanych z naborem wniosków.

3. Szczegółowa procedura wyboru operacji i przebiegu naboru wniosków.

 

Harmonogram szkoleń (pdf) >>>

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji