eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, które odbędą się w dniach 17 – 20.10.2016 r. w godzinach i miejscach podanych poniżej.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” – realizator Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016 – 2022:

  •  Obszar realizacji projektów;
  • Budżet LSR;
  • Lokalne kryteria wyboru operacji;
  • Wnioskodawcy operacji;
  • Cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia w ramach LSR, w ramach których zostanie ogłoszony nabór:

I. Zakres operacji: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych:
    1. szkolenia, warsztaty i poradnictwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym tworzenia biznesplanów i uwzględniania aspektów ekologicznych i klimatycznych
    2. szkolenia dla wolontariuszy i tworzenie lokalnych centrów wolontariatu
    3. tworzenie klubów samopomocy, grup samokształceniowych, świetlic środowiskowych i wsparcia wzajemnego
II. Zakres operacji: zachowanie dziedzictwa lokalnego:
    4. rekonstrukcja lokalnych podań, opowieści i legend, zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji i języka, upowszechnienie wiedzy o historii regionu i dziedzictwie kulturowym
    5. lokalne wydarzenia kulturalne i artystyczne promujące historię regionu, promocja
III. Zakres operacji: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:
    6. rozwój szlaków turystycznych, dydaktycznych i ścieżek rowerowych

2. Omówienie wzorów wniosków i innych dokumentów związanych z naborem wniosków.

3. Szczegółowa procedura wyboru operacji i przebiegu naboru wniosków.

 

Harmonogram szkoleń (pdf) >>>