Wyniki naboru wniosków 1/2023

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” ogłasza wyniki naboru wniosków numer 1/2023, który trwał od 27 listopada 2023 r. do 11 grudnia 2023 r. w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Wyniki naboru 1/2023 >>>

Protokół z posiedzenia Rady LGD >>>

Wzór protestu (doc) >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji