Ważna informacja dla Beneficjentów działań w ramach wdrażania LSR 2014-2020

Zwracamy szczególną uwagę, iż od 1 lipca 2023 r. odwołane będą uprawnienia zawarte w umowach wynikające z SARS-CoV-2.

W związku z trwającymi pracami nad rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego stanowiącego, że z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że po wejściu w życie ww. rozporządzenia tj. od 1 lipca 2023 r. nie będzie możliwe skorzystanie z uprawnienia określonego w umowach zawartych w ramach działania 19 wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dotyczących operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz z uprawnienia określonego w umowach dotyczących realizacji operacji z zakresów innych niż podejmowanie działalności gospodarczej wskazujących, że: W przypadku, gdy w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Beneficjent nie spełnia warunków wypłaty pomocy lub nie realizuje innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą, Beneficjent może spełnić te warunki lub zrealizować te zobowiązania w terminie późniejszym uzgodnionym z Zarządem Województwa, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r. Uzgodnienie tego terminu odbywa się w oparciu o uzasadniony wniosek Beneficjenta wskazujący okoliczności wpływające na brak możliwości spełnienia warunków wypłaty pomocy lub realizację innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji