W ramach bloku A dostępne są już dwa kursy szkoleniowe. Listopadowa sesja testów odbędzie się w dniach 14 – 21 listopada br.

Aktualnie dostępnych jest pięć kursów tematycznych w ramach bloku A i B. Pierwszy kurs w ramach bloku A uruchomiony został w październiku br., a kurs kolejny obecnie. Trzeci kurs tematyczny dotyczący drugiego celu ogólnego LSR planowany jest na grudzień br.
 


W ramach kursu A.1. Cel 1 LSR: Wzrost kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze LGD zapoznasz się z:

 • ogólną diagnozą sytuacji społecznej na obszarze LGD;
 • problemami i wyzwaniami, na które stara się odpowiadać Lokalna Strategia Rozwoju LSR;
 • pierwszym celem ogólnym LSR poświęconym sprawom społecznym, oraz celami szczegółowymi i rodzajami przedsięwzięć, które będą mogły być realizowane w ramach LSR;
 • problemami i potrzebami społecznymi obszaru Lokalnej Grupy Działania LGD, które leżą u podstaw celów ogólnych i szczegółowych LSR;
 • rodzajem i zakresem przedsięwzięć, na które będzie można ubiegać się o wsparcie w ramach pierwszego naboru wniosków I/2016;
 • wskaźnikami rezultatów, które należy osiągnąć w wyniku realizacji operacji projektowych;
 • grupami defaworyzowanymi ze względu na dostęp do rynku pracy.

W ramach kursu A.3. Cel 3 LSR: Wykorzystanie kapitału przyrodniczego i kulturowego obszaru LGD do rozwoju turystyki dowiesz się:

 • Czego dotyczy trzeci cel ogólny Lokalnej Strategii Rozwoju 2016 – 2022
 • Jakie są cele szczegółowe i rodzaje przedsięwzięć w ramach celu trzeciego LSR
 • Czym jest lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe i jakie są ich mocne i słabe strony  na obszarze LGD
 • Jakie są możliwe zakresy wsparcia na realizację przedsięwzięć
 • Na jakie rodzaje przedsięwzięć można uzyskać wsparcie w pierwszym naborze wniosków 2016 r. na tle możliwych obszarów wsparcia z zakresu celu trzeciego ogólnego LSR 2016 – 2022 r.

Listopadowa sesja testów, obejmująca wszystkie dotychczasowe kursy planowana jest w dniach 14 – 21 listopada br.

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji