Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020

Wnioskodawcy/Beneficjenci PROW 2014-2020 mają obowiązek wyboru oferty w trybie konkurencyjnym.

Od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań realizowanych w ramach PROW 2014-2020, są zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod linkiem: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wzory powyższych dokumentów dostępne są do pobrania na Portalu Ogłoszeń ARiMR w dziale "Wzory dokumentów".

Stosowanie zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (zwanej dalej „zasadą konkurencyjności’ obowiązuje beneficjentów: 

1) nie będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, do jej stosowania, w przypadku zamówień przekraczających wartość 20000 zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) oraz 

2) będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej kwocie określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 20000 zł netto.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji