Nowy wzór umowy o przyznaniu pomocy na operacje związane w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do nowych formularzy umów (wersja 5z) przestaje obowiązywać aneks do umowy zawierający zapisy związane z przepisami dotyczącymi wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – stosowne zapisy zostały zawarte w nowym wzorze umowy.

Dodatkowo, w związku ze zmianą formularza umowy, zmianie poddane zostały załączniki do umowy tj. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy, Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej, Załącznik nr 6 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Więcej informacji oraz wzory do pobrania >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji