Zasady promocji i obowiązki informacyjne beneficjentów PROW 2014-2020

Zgodnie z zapisami § 5 pkt 16 umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Beneficjent zobowiązany jest do:

„informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej, w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy”.

Obowiązki w tym zakresie zostały opisane szczegółowo w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W okresie realizacji operacji beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFRROW, zależnie od wysokości wparcia publicznego, poprzez: plakat, tablicę informacyjną, tymczasowy bilbord dużego formatu, stałą tablice lub bilbord dużego formatu oraz za pomocą informacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej (jeżeli taka istnieje).

Obowiązek informowania opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW rozpoczyna się od chwili uzyskania przez beneficjenta dofinansowania (zawarcia umowy o przyznanie pomocy, otrzymania dotacji). Od tego dnia beneficjenta zaczynają obowiązywać zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.

Ogólne zasady stosowania znaków

Działania informacyjne realizowane przez beneficjenta i miejsce realizacji operacji są oznaczone przy pomocy następujących elementów:

  • Znak Unii Europejskiej (na stronach internetowych występuje w pełnej wersji kolorystycznej).
    • Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub dopuszczalny wyłącznie na małych materiałach promocyjnych (gadżetach), znak PROW 2014-2020.
  • slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,

W zestawie kilku znaków, znak Unii Europejskiej zawsze występuje po lewej stronie, logo PROW 2014-2020 po prawej, pomiędzy nimi inne znaki, rozmieszczone w równej odległości. Przy stosowaniu zestawiania kilku znaków / logo należy przestrzegać zasady, że pozostałe logotypy nie mogą być większe od symbolu Unii Europejskiej (mierzone wysokością).

W przypadku wizualizacji działań informacyjnych i promocyjnych niedopuszczalne jest wyodrębnienie jednego z logotypów poza ciąg znaków. W zestawieniu znaków nie mogą być umieszczane logotypy wykonawców, którzy wykonują działania w ramach danej operacji, ale którzy nie są beneficjentami.

Znak Unii Europejskiej oraz logo PROW 2014-2020 muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Zamieszczając je należy odpowiednio dostosować ich wielkość oraz miejsce zamieszczenia do formy materiału, przedmiotu itp.

Rekomendowane jest stosowanie znaku UE i PROW 2014-2020 w pełnym kolorze na białym tle.

 

 

Oznaczenie miejsca realizacji operacji

Oznaczenie miejsca realizacji operacji uzależnione jest od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia i wysokości współfinansowania ze środków publicznych (środków UE i budżetu państwa).
Gdy w ramach operacji realizowana jest inwestycja, w której wkład publiczny przekracza 50 tys. euro, umieszczana jest tablica informacyjna (szczegółowe informacje na st. 19, przykład na st. 22 Księgi Wizualizacji).

Plakat lub tablica zawiera odpowiednio, w zależności od działania/poddziałania PROW 2014-2020:

  • nazwę/tytuł operacji,
  • główny cel operacji oraz nazwę działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest

operacja,

  • znak (symbol) Unii Europejskiej,
  • slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
  • logo Leader w przypadku działań angażujących środki finansowe w ramach Leader,
  • logo PROW 2014-2020.

Ważne!

Informacje dotyczące opisu operacji oraz znak UE zajmują przynajmniej 25% powierzchni tablicy, bilbordu bądź strony internetowej (widocznej strony).

 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD

tel. kontaktowy 23 671 12 02; email: biuro@polnocnemazowsze.pl

więcej >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji