Wyniki naboru wniosków 2/2021

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” ogłasza wyniki naboru wniosków numer 2/2021, który trwał od 6 września 2021 r. do 4 października 2021 r. w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Wyniki naboru 2/2021 >>>

Protokół z posiedzenia Rady LGD >>>

Wzór protestu (doc) >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji