Wyniki naboru 1/2020/G – GRANTY

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” ogłasza wyniki naboru wniosków o powierzenie grantów numer 1/2020/G. W ramach przeprowadzonego naboru wniosków, który trwał od 20 stycznia 2020r. do 18 lutego 2020r.  w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, do biura LGD wpłynęły 44 wnioski o powierzenie grantów.

Projekt grantowy zakłada realizację zadań w ramach następujących przedsięwzięć:

  • edukacja i doradztwo, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, w tym adaptacji do zmian klimatu
  • przedsięwzięcia w zakresie animacji i organizacji czasu wolnego
  • przedsięwzięcia na rzecz aktywnej integracji
  • działania aktywizacyjne, motywacyjne, integracyjne i szkoleniowe

Wyniki naboru 1/2020/G  >>>>
Protokół z posiedzenia Rady >>>>

 

wzór protestu (doc) >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji