Witamy serdecznie !

Mapa LGD Północne MazowszeWitamy serdecznie na stronie Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze”. Uprzejmie informujemy, iż nasza Lokalna Grupa Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 będzie wdrażała Lokalną Strategię Rozwoju na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest podstawowym instrumentem realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  – tzw. podejścia LEADER – dla obszaru Lokalnej Grupy Działania (LGD) "Północne Mazowsze" w perspektywie finansowej 2016 – 2022.

Zadaniem LSR jest umożliwienie mieszkańcom obszaru LGD realizacji własnych przedsięwzięć ukierunkowanych na tworzenie miejsc pracy, pomoc wzajemną, rozwiązywanie problemów społecznych i dbanie o naturalne środowisko, które łącznie przyczynią się do lokalnego rozwoju i poprawy jakości życia na obszarze LGD. Realizując LSR, zatwierdzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na realizację strategii, jak również wspiera wnioskodawców w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie.

Obszar LGD obejmuje 17 gmin z terenu czterech powiatów: przasnyskiego (5 gmin, w tym gmina miejska Przasnysz), ciechanowskiego (7 gmin), mławskiego (4 gminy), makowskiego (1 gmina). 

Wnioskodawcy z obszaru działania LGD będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych z tworzeniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej, rozwojem infrastruktury turystycznej i społecznej, organizacją wydarzeń kulturalnych, szkoleniowych i sportowych oraz promujących lokalne dziedzictwo kulturalne.

Składane przez Wnioskodawców projekty będą musiały wpisywać się w cele ogólne LSR:

1. Wzrost kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze LGD

2. Rozwój przedsiębiorczości i kapitału gospodarczego obszaru LGD

3. Wykorzystanie kapitału przyrodniczego i kulturowego obszaru LGD do rozwoju turystyki

W tej chwili strona Lokalnej Grupy Działania jest na etapie tworzenia, w związku z tym wkrótce będą pojawiały się na niej nowe informacje.

 

Zarząd LGD

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji