eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Szkolenia na obszarze LGD

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na przełomie 2017/2018 r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, które odbędą się w dniach 07-13.12.2017 r. w godzinach i miejscach podanych poniżej.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” – realizator Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016 – 2022, obszar realizacji projektów, budżet LSR;

2. Lokalne kryteria wyboru operacji;

3. Wnioskodawcy operacji;

4. Cele ogólne i szczegółowe LSR;

5. Przedsięwzięcia w ramach których zostaną ogłoszone nabory:

·         Budowa, przebudowa, modernizacja i adaptacja obiektów na potrzeby gospodarcze, promocyjne i marketingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych;

·         Restauracja i renowacja zabytków, pamiątek i obiektów o znaczącej wartości historycznej i kulturowej;

·         Rekonstrukcja lokalnych podań, opowieści i legend, zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji i języka, upowszechnienie wiedzy o historii regionu i dziedzictwie kulturowym;

·         Budowa obiektów sportowych, rekreacyjno-wypoczynkowych i społeczno-kulturalnych;

·         Budowa obiektów małej architektury, adaptacje i modernizacje na potrzeby turystyki obszaru LGD;

·         Porządkowanie i renowacja terenów zieleni, parków, założeń ogrodowych i przestrzeni publicznych, zadrzewienia i wzrost bioróżnorodności, w tym przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;

·         Tworzenie klubów samopomocy, grup samokształceniowych, świetlic środowiskowych i wsparcia wzajemnego;

·         Profesjonalne szkolenia, doradztwo, poradnictwo i kursy zawodowe;

·         Trening kompetencji miękkich (zarządzania czasem, komunikowania się, autoprezentacji, planowania kariery, motywacji, umiejętności poszukiwania pracy i in.);

·         Rozwój działalności pozarolniczej i przetwórczej;

·         Współpraca gospodarcza na rzecz rozwoju rynków zbytu i promocji produktów;

·         Kreowanie marki produktu lokalnego i badanie rynku;

·         Rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci;

·         Rozwój usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych;

·         Przestawianie gospodarstw na ekologiczne lub integrowane metody produkcji rolnej na potrzeby działalności przetwórczej lub agroturystycznej;

·         Budowa małych instalacji proekologicznych, w tym wykorzystujących OZE na potrzeby działalności gospodarczej, biogazowni rolniczych, biologicznych oczyszczalni ścieków;

·         Usługi techniczne i projektowe związane z wykorzystaniem OZE i inwestycjami proekologicznymi.

 

6. Omówienie wzorów wniosków i innych dokumentów związanych z naborem wniosków;

7. Procedura wyboru operacji i przebiegu naboru wniosków.

Zapraszamy na stronę www.polnocnemazowsze.pl w celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi szkoleń organizowanych przed naborem wniosków oraz do udziału w szkoleniach e-learningowych na www.epik24.pl

Harmonogram szkoleń