Szkolenia na obszarze LGD

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na przełomie 2017/2018 r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, które odbędą się w dniach 07-13.12.2017 r. w godzinach i miejscach podanych poniżej.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” – realizator Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016 – 2022, obszar realizacji projektów, budżet LSR;

2. Lokalne kryteria wyboru operacji;

3. Wnioskodawcy operacji;

4. Cele ogólne i szczegółowe LSR;

5. Przedsięwzięcia w ramach których zostaną ogłoszone nabory:

·         Budowa, przebudowa, modernizacja i adaptacja obiektów na potrzeby gospodarcze, promocyjne i marketingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych;

·         Restauracja i renowacja zabytków, pamiątek i obiektów o znaczącej wartości historycznej i kulturowej;

·         Rekonstrukcja lokalnych podań, opowieści i legend, zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji i języka, upowszechnienie wiedzy o historii regionu i dziedzictwie kulturowym;

·         Budowa obiektów sportowych, rekreacyjno-wypoczynkowych i społeczno-kulturalnych;

·         Budowa obiektów małej architektury, adaptacje i modernizacje na potrzeby turystyki obszaru LGD;

·         Porządkowanie i renowacja terenów zieleni, parków, założeń ogrodowych i przestrzeni publicznych, zadrzewienia i wzrost bioróżnorodności, w tym przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;

·         Tworzenie klubów samopomocy, grup samokształceniowych, świetlic środowiskowych i wsparcia wzajemnego;

·         Profesjonalne szkolenia, doradztwo, poradnictwo i kursy zawodowe;

·         Trening kompetencji miękkich (zarządzania czasem, komunikowania się, autoprezentacji, planowania kariery, motywacji, umiejętności poszukiwania pracy i in.);

·         Rozwój działalności pozarolniczej i przetwórczej;

·         Współpraca gospodarcza na rzecz rozwoju rynków zbytu i promocji produktów;

·         Kreowanie marki produktu lokalnego i badanie rynku;

·         Rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci;

·         Rozwój usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych;

·         Przestawianie gospodarstw na ekologiczne lub integrowane metody produkcji rolnej na potrzeby działalności przetwórczej lub agroturystycznej;

·         Budowa małych instalacji proekologicznych, w tym wykorzystujących OZE na potrzeby działalności gospodarczej, biogazowni rolniczych, biologicznych oczyszczalni ścieków;

·         Usługi techniczne i projektowe związane z wykorzystaniem OZE i inwestycjami proekologicznymi.

 

6. Omówienie wzorów wniosków i innych dokumentów związanych z naborem wniosków;

7. Procedura wyboru operacji i przebiegu naboru wniosków.

Zapraszamy na stronę www.polnocnemazowsze.pl w celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi szkoleń organizowanych przed naborem wniosków oraz do udziału w szkoleniach e-learningowych na www.epik24.pl

Harmonogram szkoleń

    

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji