Szkolenia dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, które odbędą się w dniach
07–20.03.2017 r.
w godzinach i miejscach podanych poniżej.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” – realizator Lokalnej Strategii Rozwoju
  w latach 2016 – 2022:
 • Obszar realizacji projektów;
 • Budżet LSR;
 • Lokalne kryteria wyboru operacji;
 • Wnioskodawcy operacji;
 • Finansowanie operacji (premia i refundacja).
 1. Cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia w ramach LSR, w ramach których zostanie ogłoszony nabór:
 1. Zakres operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:
 1. wsparcie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej
 2. inwestycje zwiększające konkurencyjność mikro i małych firm
 3. rozwój działalności pozarolniczej i przetwórczej
 4. rozwój usług prozdrowotnych i kosmetycznych
 5. rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci
 6. rozwój usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych dla osób starszych, chorych
  i niepełnosprawnych
 7. przestawianie gospodarstw na ekologiczne lub integrowane metody produkcji rolnej na potrzeby działalności przetwórczej lub agroturystycznej
 8. budowa małych instalacji proekologicznych, w tym wykorzystujących OZE na potrzeby działalności gospodarczej, biogazowni rolniczych, biologicznych oczyszczalni ścieków
 9. usługi techniczne i projektowe związane z wykorzystaniem OZE i inwestycjami proekologicznymi
 1. Zakres operacji: Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:
 1. współpraca gospodarcza na rzecz rozwoju rynków zbytu i promocji produktów
 1. Zakres operacji: Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych:
 1. kreowanie marki produktu lokalnego i badanie rynku
 2. uzyskiwanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości
 1. Omówienie wzorów wniosków i innych dokumentów związanych z naborem wniosków.
 2. Szczegółowa procedura wyboru operacji i przebiegu naboru wniosków.

 

Zgłoszenie udziału w szkoleniu:

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu, co najmniej dwa dni przed planowanym szkoleniem  
w godz. 8.00-16.00 telefonicznie 23-671-12-02 lub na adres biuro@polnocnemazowsze.pl.

Planowane grupy szkoleniowe do 25 osób. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie wysłane drogą email lub zostanie dokonane w trakcie zgłoszenia telefonicznego.

Zapraszamy na stronę www.polnocnemazowsze.pl w celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi szkoleń organizowanych przed naborem wniosków oraz do udziału w szkoleniach e-learningowych na www.epik24.pl.

Harmonogram szkoleń _2017 (pdf) >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji