eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Rozpoczęła się grudniowa sesja szkoleń

epik-150x68W ramach bloku A dostępne są już trzy kursy szkoleniowe. Grudniowa sesja testów odbędzie się w dniach 9 – 16 grudnia br.
 


 

W ramach kursu A.1. Cel 1 LSR: Wzrost kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze LGD zapoznasz się z:

 

 • ogólną diagnozą sytuacji społecznej na obszarze LGD
 • problemami i wyzwaniami, na które stara się odpowiadać Lokalna Strategia Rozwoju LSR
 • pierwszym celem ogólnym LSR poświęconym sprawom społecznym, oraz celami szczegółowymi i rodzajami przedsięwzięć, które będą mogły być realizowane w ramach LSR
 • problemami i potrzebami społecznymi obszaru Lokalnej Grupy Działania LGD, które leżą u podstaw celów ogólnych i szczegółowych LSR
 • wskaźnikami rezultatów, które należy osiągnąć w wyniku realizacji operacji projektowych
 • grupami defaworyzowanymi ze względu na dostęp do rynku pracy.

W ramach kursu A.2. Cel 2 LSR: Rozwój przedsiębiorczości i kapitału gospodarczego obszaru LGD dowiesz się:

 • jakie są cele szczegółowe drugiego celu ogólnego LSR
 • na jakie rodzaje przedsięwzięć będzie można uzyskać wsparcie
 • Jakie są gospodarcze mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia obszaru LGD
 • jakie są możliwe zakresy i warunki otrzymania pomocy

W ramach kursu A.3. Cel 3 LSR: Wykorzystanie kapitału przyrodniczego i kulturowego obszaru LGD do rozwoju turystyki dowiesz się:

 • czego dotyczy trzeci cel ogólny Lokalnej Strategii Rozwoju 2016 – 2022
 • jakie są cele szczegółowe i rodzaje przedsięwzięć w ramach celu trzeciego LSR
 • czym jest lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe i jakie są ich mocne i słabe strony  na obszarze LGD
 • jakie są możliwe zakresy wsparcia na realizację przedsięwzięć

Grudniowa sesja testów, obejmująca kursy w ramach bloku A, w tym nowy kurs A2, planowana jest w dniach 9 – 16 grudnia br.

 

Zapraszamy!