PODSUMOWANIE NABORÓW WNIOSKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „PÓŁNOCNE MAZOWSZE”

W latach 2016-2022 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020, jako Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” przeprowadziliśmy 43 nabory wniosków w zakresie 29 przedsięwzięć. Lokalna Strategia Rozwoju ulegała zmianom w zakresie przedsięwzięć, dostosowując się do potrzeb społeczności lokalnej, więcej środków zostało przeznaczonych na zakładanie działalności gospodarczej. Nabory w tym zakresie cieszyły się największą popularnością.

Tabela zawiera dane o przeprowadzonych naborach wniosków od początku realizacji LSR do grudnia 2022 roku. Prezentujemy dane dotyczące liczby wniosków złożonych i wybranych przez LGD PM,  projektów zakontraktowanych w tym są operacje zakończone i w realizacji. Na końcu zamieściliśmy informację o wnioskach rozpatrywanych w Urzędzie Marszałkowskim. Dodatkowo w styczniu 2023r. przekazaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego 39 wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru na zakładanie działalności gospodarczej, z tego 22 projekty zmieściły się w limicie środków przeznaczonym na ten nabór.

(Stan na 31.12.2022 r.)

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji