Nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z) oraz aneksu do umowy

Informujemy, że został zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który został wprowadzony w dn. 21 maja 2021 r.

W przypadku Umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego formularza Umowy (8z) istnieje możliwość ich aneksowania.

Ze względu na zmienione i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do formularza umowy, jako nowe załączniki dołączone zostały następujące dokumenty:

  • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy;
  • Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej;
  • Załącznik nr 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa;
  • Załącznik nr 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa;
  • Załącznik nr 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

http://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/prow-nowy-wzor-formularza-umowy-o-przyznaniu-pomocy-8z-192-inne-wlasne

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji