Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” już dwukrotnie ogłaszała nabory wniosków na realizację przedsięwzięć związanych z współpracą gospodarczą na rzecz rozwoju rynków zbytu i promocji produktów, uzyskiwaniem certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości, rozwojem usług opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci i innymi, które zostały oznaczone kolorem czerwonym w LSR zał. nr 3 Plan działania >>>

Z powodu braku wniosków w tych naborach lub niewystarczającego zakontraktowania umowami w ramach niektórych przedsięwzięć, rozważamy przesunięcie środków na inne działania a nabory na te działania, w ramach których nie było złożonych wniosków zostaną ogłoszone w okresie 2019-2021. Najbardziej zbliżone pod kątem wskaźników produktu byłoby przesunięcie na działania: Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz rozwój działalności pozarolniczej i przetwórczej. Na te dwa działania planujemy jeszcze ogłoszenie naboru w tym roku. Dodatkowo dokonujemy technicznych przesunięć oszczędności kwot w ramach poszczególnych przedsięwzięć lub które nie zostały zakontraktowane w poprzednich naborach w ramach poszczególnych przedsięwzięć.

 

Wprowadzone zmiany w LSR zał. nr 3 Plan działania zostały zaznaczone kolorem czerwonym >>>>>

Prosimy o Państwa opinię w kwestiach wprowadzonych zmian – opinie przyjmujemy do godz. 12:00 dnia 28 maja 2018 r. na adres biuro@polnocnemazowsze.pl

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji