Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z przygotowaniami do jednego z ostatnich naborów wniosków w obecnym okresie programowania Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” poddaje pod konsultacje społeczne
zaktualizowany dokument strategiczny (Lokalną Strategię Rozwoju).  Tym samym przygotowuje się także do kolejnego naboru wniosków w  2021 r.

Krótki opis wprowadzonych zmian:

1.Aktualizacja daty na stronie tytułowej;

2. Aktualizacja wykazu członków i partnerów LGD;

3. Korekta interpunkcyjna, stylistyczna i gramatyczna treści LSR;

4. Aktualizacja opisu Planu Działania w związku z usunięciem przedsięwzięcia pn. „Kreowanie marki produktu lokalnego i badanie rynku” a związku z tym celu szczegółowego 2.2 Wzrost jakości usług i produktów lokalnych. W ramach w/w przedsięwzięcia został złożony tylko jeden wniosek, który jednak został odrzucony na etapie podpisywania umowy o przyznaniu pomocy. W przyszłych latach nie przewidziano naborów w tym zakresie.

5. Aktualizacja budżetu LSR – w związku z podpisaniem aneksu do umowy ramowej na realizację LSR, LGD mogła wystosować do UM prośbę o ponowne przeliczenie budżetu LSR w oparciu o aktualne stawki kursu euro. W związku z tym budżet LSR został zwiększony o wartość około 2 mln złotych, w skład których wchodzi zarówno wsparcie realizacji LSR, jak również działań aktywizacyjnych i biura LGD. Zmienione zostały także prognozy finansowe dla JSFP oraz innych beneficjentów niebędących JSFP;

6. Aktualizacja zestawienia celów i wskaźników – w związku z usunięciem w/w przedsięwzięcia oraz zwiększeniem alokacji na wdrażanie LSR, zaktualizowano i podniesiono wartość niektórych wskaźników, które objęte zostaną przyszłymi naborami wniosków;

7. Zaktualizowano matrycę logiczną w związku z usunięciem w/w przedsięwzięcia oraz zaktualizowaniem nazwy przedsięwzięcia nr 3.2.1. W wyniku zwiększenia alokacji na realizację LSR uruchomiony zostanie dodatkowy nabór wniosków na wymienione poddziałanie w brzmieniu „Budowa i rozwój obiektów sportowych, rekreacyjno-wypoczynkowych i społeczno-kulturalnych”. Zmiana nazwy została podyktowana potrzebą rozwoju istniejących już obiektów, nie tylko nowobudowanych, które pilnie wymagają wsparcia lub przebudowy;

8. Zaktualizowano Plan działania – najważniejszą część LSR w kontekście planu finansowego rozłożonego w poszczególnych latach. Zmiany dotyczą zarówno części wskaźnikowej, jak i finansowej (głównie w zakresie 2 przedsięwzięć 2.1.1 oraz 3.2.1, które obejmą przyszłe nabory wniosków). Zaktualizowana sekcja uwzględnia oszczędności z przeprowadzonych dotychczas naborów wniosków a także dodatkowy budżet wynikający z przewalutowania obowiązującego kursu euro w stosunku do pierwotnie przeliczonego budżetu LSR na etapie podpisywania umowy ramowej. W wyniku wprowadzonych zmian, wynikających z przeliczenia budżetu LSR oraz niewykorzystaniem środków (rezygnacje wnioskodawców), przewidziany został nabór wniosków w zakresie wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej oraz budowę i rozwój obiektów sportowych, rekreacyjno-wypoczynkowych i społeczno-kulturalnych na kwotę ponad 2,7 mln złotych.

Zapraszamy do składania uwag i sugestii oraz prosimy o opinie w kwestii wprowadzonych zmian do dnia 30 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00 na adres biuro@polnocnemazowsze.pl.

Wprowadzone zmiany w LSR zostały zaznaczone kolorem czerwonym

Lokalna Strategia Rozwoju do pobrania (pdf) >>>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji