eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Grudniowa sesja testów na platformie EPIK odbywa się w dniach 9 – 16 grudnia br. i obejmuje wszystkie trzy kursy tematyczne w ramach bloku A:

epik-150x68A.1. Cel 1 LSR: Wzrost kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze LGD

A.2. Cel 2 LSR: Rozwój przedsiębiorczości i kapitału gospodarczego obszaru LGD

A.3. Cel 3 LSR: Wykorzystanie kapitału przyrodniczego i kulturowego obszaru LGD do rozwoju turystyki

Nowym testem wobec poprzednich sesji jest test dotyczący kursu A2, poświęconego drugiemu celowi ogólnemu LSR. Zaliczenie wszystkich trzech testów uprawnia do otrzymania zaświadczenia ukończenia szkolenia, w ramach bloku tematycznego A.

Przypominamy, iż testy przypisane są po jednym do każdego kursu szkoleniowego, a ich celem jest sprawdzanie stanu wiedzy uczestnika na temat określony w danym kursie szkoleniowym. Ukończenie szkolenia jest równoznaczne zaliczeniu trzech kursów w ramach poszczególnego bloku tematycznego.

Poszczególne testy składają się z 10-ciu pytań, punktowanych po 1 punkt każde pytanie oraz z pięciu opcjonalnych odpowiedzi do każdego pytania, w tym jednej prawdziwej, którą należy zaznaczyć w momencie rozwiązywania testu online. Maksymalny czas udzielania odpowiedzi na każde pytanie testowe wynosi 2 minuty (120 sekund), łącznie maksymalnie 20 minut na każdy test, zaś maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z danego testu to 10 punktów.

Do zaliczenia testu wymagana jest znajomość treści wykładu i uzyskanie minimum 80% przyjętej punktacji w danym teście. Podchodzenie do testów możliwe jest raz lub dwa razy w miesiącu. Każda sesja testowa trwa przez okres siedmiu dni kalendarzowych, a organizowane są one cyklicznie, zazwyczaj w ostatnim tygodniu każdego miesiąca. Następna sesja testów, która obejmie bloki tematyczne A oraz B planowana jest na połowę stycznia 2017 r.

Informacja o indywidualnych podejściach do testów, tj. o ich rozpoczęciu, ukończeniu i wynikach znajduje się w zakładce TWOJA STRONA.