eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców – GRANTY!

Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców – GRANTY!

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych projektami grantowymi na bezpłatne szkolenia, które odbędą się 15, 16 i 17 stycznia 2020 r.

Rodzaje przedsięwzięć, które będą realizowane w ramach grantów:

  • Edukacja i doradztwo, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, w tym adaptacji do zmian klimatu;
  • Przedsięwzięcia w zakresie animacji i organizacji czasu wolnego;
  • Przedsięwzięcia na rzecz aktywnej integracji;
  • Działania aktywizacyjne, motywacyjne, integracyjne i szkoleniowe.

Zapraszamy!

Więcej informacji i harmonogram szkoleń w załączniku >>>

Szkolenie z biznesplanu dla wnioskodawców!

Szkolenie z biznesplanu dla wnioskodawców!

W związku z nadchodzącym terminem naboru wniosków (20.01.2020 – 18.02.2020) zapraszamy na bezpłatny warsztat z przygotowania biznesplanu pt. „Jak udowodnić, iż operacja jest ekonomicznie uzasadniona”.

Szkolenie odbędzie się w biurze LGD „Północne Mazowsze” (Zielona 24, 06-408 Krasne)    w dn. 13 stycznia 2020 r.

Zapisy na szkolenia przyjmujemy telefonicznie pod nr 23 671 12 02  w godzinach pracy biura LGD (pon.-pt. 08:00-16:00), do 10 stycznia 2020 r.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń – potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przekazane w trakcie zgłoszenia telefonicznego.

Zapraszamy!

Program szkolenia >>>

Ogłoszenie o naborach wniosków 1-11/2020 oraz 1/2020/G

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w ramach przedsięwzięć:


Wsparcie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej


Inwestycje zwiększające konkurencyjność mikro i małych firm


Rozwój usług prozdrowotnych i kosmetycznych


Profesjonalne szkolenia, doradztwo, poradnictwo i kursy zawodowe


Trening kompetencji miękkich (zarządzania czasem, komunikowania się, autoprezentacji, planowania kariery, motywacji, umiejętności poszukiwania pracy i in.)


Szkolenia, warsztaty i poradnictwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym tworzenia biznesplanów i uwzględniania aspektów ekologicznych i klimatycznych


Szkolenia dla wolontariuszy i tworzenie lokalnych centrów wolontariatu


Tworzenie klubów samopomocy, grup samokształceniowych, świetlic środowiskowych i wsparcia wzajemnego


Oznakowanie obiektów na potrzeby turystyki i promocji


Porządkowanie i renowacja terenów zieleni, parków, założeń ogrodowych i przestrzeni publicznych, zadrzewienia i wzrost bioróżnorodności, w tym przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających


Proekologiczne zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na potrzeby zwiększenia atrakcyjności turystycznej


  1. edukacja i doradztwo, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, w tym adaptacji do zmian klimatu
  2. przedsięwzięcia w zakresie animacji i organizacji czasu wolnego
  3. przedsięwzięcia na rzecz aktywnej integracji
  4. działania aktywizacyjne, motywacyjne, integracyjne i szkoleniowe

Styczniowe szkolenia i testy online na epik24!

Styczniowe szkolenia i testy online na epik24!

Informujemy, że w dn. 3 – 16 stycznia 2020 r. zostanie uruchomiona sesja testów obejmująca wszystkie kursy tematyczne w ramach bloków szkoleniowych A, B, C i D.

Sesja poprawkowa będzie dostępna w dn. 18 – 31 stycznia 2020 r.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! https://epik24.pl/