eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Ogłoszenie o naborze 2/2017

Opublikowano 12 maja 2017

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 2/2017

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie:

  • Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Łączny limit dostępnych środków: 1.330.000,00 zł (całkowita wartość 1 operacji musi wynosić minimum 50.000,00 zł).

Termin składania wniosków: od 29 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. do godz. 1600.

Miejsce składania wniosków: biuro LGD, Zielona 24, 06-408 Krasne.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (na nośniku CD) należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 800–1600.

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wnioskodawca: o wsparcie mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w par. 3 i 4. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zm. dn. 25.08.2016 r.

Warunki udzielenia wsparcia:

  • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Północne Mazowsze”, tzn. musi przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego, realizować przynajmniej jedno przedsięwzięcie i zmieścić się w limicie dostępnych środków w ramach naboru, po ocenie punktowej według lokalnych kryteriów oceny operacji;
  • uzyskanie minimum 12 punktów otrzymanych w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

W ramach w/w zakresu operacji informujemy o możliwości składania wniosków na wymienione rodzaje przedsięwzięć:

1.inwestycje zwiększające konkurencyjność mikro i małych firm

(Limit dostępnych środków – 250.000,00 zł)

 

Zakres tematyczny operacji: operacja polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

Grupy docelowe: mikro i małe przedsiębiorstwa.

Minimalny wkład własny: 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, w postaci finansowej lub niefinansowej (wkład rzeczowy).

Maksymalna wartość dofinansowania: 50.000,00 zł

 

2.rozwój działalności pozarolniczej i przetwórczej

(Limit dostępnych środków – 480.000,00 zł)

 

Zakres tematyczny operacji: operacja polegająca na rozwoju działalności pozarolniczej i przetwórczej istniejącego przedsiębiorstwa, w tym utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

Grupy docelowe: mikro i małe przedsiębiorstwa.

Minimalny wkład własny: 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, w postaci finansowej lub niefinansowej (wkład rzeczowy).

Maksymalna wartość dofinansowania: 60.000,00 zł

 

3.rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci

(Limit dostępnych środków – 60.000,00 zł)

 

Zakres tematyczny operacji: operacja polegająca na rozwoju usług opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci, w tym utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

Grupy docelowe: mikro i małe przedsiębiorstwa.

Minimalny wkład własny: 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, w postaci finansowej lub niefinansowej (wkład rzeczowy).

Maksymalna wartość dofinansowania: 60.000,00 zł

 

4.rozwój usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

(Limit dostępnych środków – 240.000,00 zł)

 

Zakres tematyczny operacji: operacja polegająca na rozwoju usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, w tym utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

Grupy docelowe: mikro i małe przedsiębiorstwa.

Minimalny wkład własny: 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, w postaci finansowej lub niefinansowej (wkład rzeczowy).

Maksymalna wartość dofinansowania: 80.000,00 zł

 

5.przestawianie gospodarstw na ekologiczne lub integrowane metody produkcji rolnej na potrzeby działalności przetwórczej lub agroturystycznej

(Limit dostępnych środków – 120.000,00 zł)

 

Zakres tematyczny operacji: operacja polegająca na przestawieniu gospodarstwa na ekologiczne lub integrowane metody produkcji rolnej na potrzeby działalności przetwórczej lub agroturystycznej, w tym utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

Grupy docelowe: mikro i małe przedsiębiorstwa.

Minimalny wkład własny: 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, w postaci finansowej lub niefinansowej (wkład rzeczowy).

Maksymalna wartość dofinansowania: 60.000,00 zł

 

6.budowa małych instalacji proekologicznych, w tym wykorzystujących OZE na potrzeby działalności gospodarczej, biogazowni rolniczych, biologicznych oczyszczalni ścieków

(Limit dostępnych środków – 120.000,00 zł)

 

Zakres tematyczny operacji: operacja polegająca na budowie małych instalacji proekologicznych, w tym wykorzystujących OZE na potrzeby działalności gospodarczej, biogazowni rolniczych, biologicznych oczyszczalni ścieków, w tym utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

Grupy docelowe: mikro i małe przedsiębiorstwa.

Minimalny wkład własny: 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, w postaci finansowej lub niefinansowej (wkład rzeczowy).

Maksymalna wartość dofinansowania: 60.000,00 zł

 

7.usługi techniczne i projektowe związane z wykorzystaniem OZE i inwestycjami proekologicznymi

(Limit dostępnych środków – 60.000,00 zł)

 

Zakres tematyczny operacji: operacja polegająca na rozwoju usług technicznych i projektowych związanych z wykorzystaniem OZE i inwestycjami proekologicznymi, w tym utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

Grupy docelowe: mikro i małe przedsiębiorstwa.

Minimalny wkład własny: 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, w postaci finansowej lub niefinansowej (wkład rzeczowy).

Maksymalna wartość dofinansowania: 60.000,00 zł

 

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami znajdują się na stronach internetowych: Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” – www.polnocnemazowsze.pl, Samorządu Województwa Mazowieckiego – www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl;
  2. Dodatkowe dokumenty będące załącznikami do wniosku znajdują się na stronie internetowej www.polnocnemazowsze.pl

Formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” – www.polnocnemazowsze.pl, Samorządu Województwa Mazowieckiego – www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl.

Lokalna Strategia Rozwoju, lokalne kryteria wyboru operacji, umowa ramowa oraz planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Załącznik nr 1) znajdują się na stronie internetowej www.polnocnemazowsze.pl.

W związku z przeprowadzanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy zapraszamy do   indywidualnych konsultacji w biurze LGD po uprzednim zapisaniu się telefonicznie pod numerem 23 671 12 02 bądź mailowo biuro@polnocnemazowsze.pl oraz do korzystania z oferty szkoleniowej na epik24.pl.