eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Nabory archiwalne

Rok 2020

Wsparcie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej


Inwestycje zwiększające konkurencyjność mikro i małych firm


Rozwój usług prozdrowotnych i kosmetycznych


Profesjonalne szkolenia, doradztwo, poradnictwo i kursy zawodowe


Trening kompetencji miękkich (zarządzania czasem, komunikowania się, autoprezentacji, planowania kariery, motywacji, umiejętności poszukiwania pracy i in.)


Szkolenia, warsztaty i poradnictwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym tworzenia biznesplanów i uwzględniania aspektów ekologicznych i klimatycznych


Szkolenia dla wolontariuszy i tworzenie lokalnych centrów wolontariatu


Tworzenie klubów samopomocy, grup samokształceniowych, świetlic środowiskowych i wsparcia wzajemnego


Oznakowanie obiektów na potrzeby turystyki i promocji


Porządkowanie i renowacja terenów zieleni, parków, założeń ogrodowych i przestrzeni publicznych, zadrzewienia i wzrost bioróżnorodności, w tym przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających


Proekologiczne zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na potrzeby zwiększenia atrakcyjności turystycznej


  1. edukacja i doradztwo, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, w tym adaptacji do zmian klimatu
  2. przedsięwzięcia w zakresie animacji i organizacji czasu wolnego
  3. przedsięwzięcia na rzecz aktywnej integracji
  4. działania aktywizacyjne, motywacyjne, integracyjne i szkoleniowe

 

Rok 2019

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2019 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2019 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2019 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2019 >>>

Rok 2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018 (premie) >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2018 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 1/2018 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 2/2018 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 3/2018 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 4/2018 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 5/2018 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 6/2018 >>>

Rok 2017

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 1/2017 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 2/2017 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 3/2017 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 4/2017 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 5/2017 >>>

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 1/2017/G >>>

Rok 2016

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 1/2016 >>>

Harmonogram naborów wniosków >>>